Monde­linge vragen Toekomst onderdak Alles onder één dak


Indiendatum: apr. 2020

In januari heeft de gemeente Utrecht besloten het huurcontract van het initiatief Alles Onder Eén Dak, dat tot 1 augustus 2020 loopt, daarna definitief stop te zetten. Dit besloten zonder dat er zicht was op een nieuwe locatie.

In maart zou de gemeenteraad hier meer over horen. Door de huidige crisis is het begrijpelijk dat dit nog niet is gebeurd maar het maakt de nood er niet minder om. Bovendien zal het juist met de huidige crisis nog lastiger zijn om een nieuwe duurzame locatie te vinden.

De Voedselbank, de Dierenvoedselbank en de andere mooie initiatieven van Alles Onder Eén Dak zijn van groot belang voor Utrechters die niet rondkomen. Juist in deze tijd wordt dat weer des te meer duidelijk. Het is noodzakelijk dat deze initiatieven tijdig duidelijkheid hebben over een nieuwe locatie of anders langere huisvesting op de huidige locatie. De fracties hebben hierover de volgende vragen:

 1. Is er inmiddels zicht op een nieuwe, duurzame locatie voor de genoemde initiatieven? Zo nee, welke alternatieve opties zijn er voor die nieuwe gebruiker(s)?
 2. Kan het college aangeven waar de huidige locatie voor nodig is en per wanneer?
 3. Kan het college toezeggen dat de initiatieven op de huidige locatie kunnen blijven, bij voorkeur zonder einddatum zolang er geen nieuwe locatie gevonden is?

  Inmiddels hebben de fracties ook de evaluatie van Alles Onder Eén Dak ontvangen. Daarin staat: “De verwachtingen vanuit de gemeente op het gebied van professionalisering en financiële doorontwikkeling zijn niet formeel vastgelegd, en lijken alleen mondeling […] meegegeven.” De gemeente had meer regie moeten pakken om de samenwerking een succes te maken. Bij het Koersdocument Maatschappelijke Voorzieningen is bij motie ook om deze actieve rol gevraagd rondom maatschappelijke voorzieningen.
 4. Kan het college toezeggen nog steeds de samenwerking van de verschillende initiatieven na te streven en daarbij gezamenlijke huisvesting als wens mee te nemen?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Eva Oosters, S&S
Rachel Streefland, ChristenUnie

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 16 apr. 2020

In januari heeft de gemeente Utrecht besloten het huurcontract van het initiatief Alles Onder Eén Dak, dat tot 1 augustus 2020 loopt, daarna definitief stop te zetten. Dit besloten zonder dat er zicht was op een nieuwe locatie.

In maart zou de gemeenteraad hier meer over horen. Door de huidige crisis is het begrijpelijk dat dit nog niet is gebeurd maar het maakt de nood er niet minder om. Bovendien zal het juist met de huidige crisis nog lastiger zijn om een nieuwe duurzame locatie te vinden.

De Voedselbank, de Dierenvoedselbank en de andere mooie initiatieven van Alles Onder Eén Dak zijn van groot belang voor Utrechters die niet rondkomen. Juist in deze tijd wordt dat weer des te meer duidelijk. Het is noodzakelijk dat deze initiatieven tijdig duidelijkheid hebben over een nieuwe locatie of anders langere huisvesting op de huidige locatie. De fracties hebben hierover de volgende vragen:

 1. Is er inmiddels zicht op een nieuwe, duurzame locatie voor de genoemde initiatieven? Zo nee, welke alternatieve opties zijn er voor die nieuwe gebruiker(s)?
 2. Kan het college aangeven waar de huidige locatie voor nodig is en per wanneer?
 3. Kan het college toezeggen dat de initiatieven op de huidige locatie kunnen blijven, bij voorkeur zonder einddatum zolang er geen nieuwe locatie gevonden is?

  Inmiddels hebben de fracties ook de evaluatie van Alles Onder Eén Dak ontvangen. Daarin staat: “De verwachtingen vanuit de gemeente op het gebied van professionalisering en financiële doorontwikkeling zijn niet formeel vastgelegd, en lijken alleen mondeling […] meegegeven.” De gemeente had meer regie moeten pakken om de samenwerking een succes te maken. Bij het Koersdocument Maatschappelijke Voorzieningen is bij motie ook om deze actieve rol gevraagd rondom maatschappelijke voorzieningen.
 4. Kan het college toezeggen nog steeds de samenwerking van de verschillende initiatieven na te streven en daarbij gezamenlijke huisvesting als wens mee te nemen?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Eva Oosters, S&S
Rachel Streefland, ChristenUnie

Voorzitter! Dit is voor mij de eerste keer om via deze wegde vragen te beantwoorden. De heer Van der Zweth heeft mij mede namens een aantal andere fracties vier vragen gesteld over Alles onder één dak. De eerste vraag gaat over of er inmiddels zicht is op een nieuwe, duurzame locatie voor de initiatieven. Wij waren samen met de organisaties tot voor kort nog druk
op zoek naar duurzame huisvesting, maar vanwege de coronamaatregelen hebben wij dat on hold moeten zetten. Het is niet mogelijk om met verschillende organisaties alternatieve locaties te bezoeken. Dat is logisch. Wethouder Van Ooijen en ik hebben in februari jl., mede naar aanleiding van die evaluatie,
uitgebreid met de afzonderlijke initiatieven gesproken. Het lijkt erop dat wij na goed overleg tot alternatieve duurzame locaties voor de initiatieven kunnen komen. Dat vraagt echter wel om zorgvuldigheid, duidelijke afspraken en dus ook tijd. De organisaties zijn ervan op de hoogte dat wij het proces van de zoektocht naar nieuwe locaties nu on hold hebben gezet en dat wij met de initiatieven doorgaan zodra het kan. Gezien de onvoorziene vertraging zijn wij zeker bereid om als het nodig is het huurcontract van de huidige locatie met een aantal maanden te verlengen. De tweede vraag die de heer Van der Zweth mij stelde, was of ik kan zeggen waar de huidige locatie voor nodig is. De locatie heeft nu de bestemming onderwijs en behoudt deze bestemming. De verwachting die ik van ambtelijke zijde heb gehoord, is dat het pand vanaf het schooljaar 2021/2022 opnieuw nodig zal zijn voor het huisvesten van onderwijs.
De derde vraag die de heer Van der Zweth mij stelde, was of de locatie op de huidige plaats kan blijven. Het antwoord op die vraag heb ik al in mijn eerste antwoord gegeven. Dat antwoord ging over de einddatum en dat de datum van 1 augustus nog niet helemaal vastligt. De laatste vraag die de heer Van der Zweth mij stelde, gaat over de evaluatie. Zoals ik al heb gezegd, vormen alle conclusies en aanbevelingen van de evaluatie en de gesprekken met de
afzonderlijke initiatieven de basis voor de zoektocht naar alternatieve, duurzame huisvesting. Dat is waar het ons om is begonnen, overigens niet alleen met betrekking tot deze locatie, maar ook tot de andere locaties van de voedselbank.

Mevrouw SASBRINK (PvdD): Voorzitter! Ik dank de wethouder voor de beantwoording. De wethouder sprak over de zoektocht en de alternatieve locaties voor de initiatieven. Veel cliënten van de voedselbank en de dierenvoedselbank overlappen elkaar. Daarom is het praktischer en misschien
laagdrempeliger om de twee voedselbanken op de nieuwe locatie bij elkaar te houden. Dat is wat het college erkent. Dat wordt betrokken bij de zoektocht naar een alternatieve plek.

Mevrouw VOORTMAN (wethouder): Voorzitter! Er is misschien sprake van overlapping als wij spreken over cliënten van de voedselbank van Ondiep, maar die overlap is er niet in het geval van cliënten van de voedselbank in Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht. Die gebieden worden ook door de voedselbank bekeken. Wij bekijken ook aparte locaties.

Mevrouw OOSTERS (Student & Starter): Voorzitter! Uit de evaluatie van Alles onder één dak blijken er concrete punten te zijn die de gemeente had kunnen verbeteren en misschien zelfs nu nog kan verbeteren. Wat is het college met betrekking tot deze punten voornemens te doen?

Mevrouw VOORTMAN (wethouder): Voorzitter! Deze vraag roept bijna op tot het houden van een commissiedebat. Eén van de dingen die werden gezegd, was dat het vooraf duidelijk moet zijn wat de ideeën en de afspraken zijn. Ik vind dat echter altijd belangrijk. Wij moeten dat in de toekomst beter doen. Er staan echter ook andere conclusies in de evaluatie, bijvoorbeeld dat al die initiatieven samen op één locatie er niet voor zorgen dat de meerwaarde van het totaal aan
initiatieven groter is geworden. Ook die dingen bekijken wij. Wij bekijken alle conclusies en aanbevelingen en wegen die allemaal mee. Zo gauw het mogelijk is, willen wij de zoektocht naar locaties voortzetten. Dan zal ik er bij de raad op terugkomen.

Mevrouw KLEINRENSINK (GroenLinks): Voorzitter! Ik dank de wethouder voor de antwoorden. Een aantal voedselbanken is overgestapt op een nieuwe werkwijze, waaronder de voedselbanken in Rivierenwijk en Kanaleneiland. Ik vraag mij af hoe dat gaat. Ik kan mij voorstellen dat er evaluaties zijn die ook van waarde zijn voor Alles onder één dak.

Mevrouw VOORTMAN (wethouder): Voorzitter! De voedselbanken in Kanaleneiland en Rivierenwijk zijn enkele maanden geleden opengegaan. Zuilen is meen ik in februari jl. opengegaan. Daarover zou een bijeenkomst met de raad zijn, maar die is helaas niet doorgegaan. Die gold de nieuwe werkwijze die door de Stichting Voedselbank Utrecht is voorgesteld en die met alle coördinatoren is besproken. Aanvankelijk vroegen de mensen zich af hoe die andere manier zou
werken. Uiteindelijk zeggen de mensen echter dat die manier goed bevalt. Dat gaven deze drie locaties in ieder geval aan. Dat zorgt dan, in combinatie met de belofte van het college, voor duurzame huisvesting. Ook die is belangrijk. De coördinator heeft daartoe de wens uitgesproken. Wij kunnen daarmee een totaalplaatje bieden, maar ook daarover wil ik graag bij de raad terugkomen om voor zowel een duurzame werkwijze als een duurzame vorm van huisvesting te
zorgen. De locaties bevallen tot nog toe goed.

De heer WIJMENGA (ChristenUnie): Voorzitter! Ik dank de wethouder voor haar beantwoording. Zeker het laatste antwoord stemt ons hoopvol om hier meters te kunnen maken. Naar aanleiding van het antwoord op vraag 1. De wethouder zei dat zij bereid is om het huidige contract eventueel te verlengen, mocht de zoektocht op on hold blijven staan. Heeft de wethouder daarbij zelf een datum in gedachten om daartoe het besluit te nemen? Wij moeten de
organisaties niet in onzekerheid laten over de situatie na 1 augustus a.s.

Mevrouw VOORTMAN (wethouder): Voorzitter! Ik denk dat ook de heer Wijmenga snapt dat het heel moeilijk is om dat nu te kunnen zeggen. Wij weten niet hoelang en in welke mate de huidige coronamaatregelen van kracht blijven. Die maken het onmogelijk om nu locaties te bezoeken. Ik kan dus geen zeer harde datum noemen. Een locatie moet ook worden voorbereid. Ik kan mij voorstellen dat er wat moet worden verbouwd en dat dan een verhuizing moet plaatsvinden. Dan moeten wij dingen voorbereiden ten dienste van een school die erin wil. Dat is heel moeilijk. Een aantal maanden moet echter sowieso lukken. Ik kan mij voorstellen dat wij dan denken aan 1 januari a.s.

De heer VAN DER ZWETH (PvdA): Voorzitter! Dank voor de beantwoording.
Hoor ik de wethouder inderdaad de deadline van augustus dit jaar herhalen? Tegelijkertijd begint het nieuwe schooljaar pas in september 2021. Dat geeft nogal wat ruimte. Kan de wethouder nu al toezeggen om de deadline te verzetten naar 1 januari 2021, om de organisaties lucht en minder onzekerheid te geven zodat de datum van 1 augustus niet boven de markt blijft hangen?

Mevrouw VOORTMAN (wethouder): Voorzitter! Misschien heb ik het de heer Wijmenga zojuist niet duidelijk genoeg gezegd. Als het helpt, wil ik bij dezen zeggen dat wij de datum dan verschuiven naar 1 januari 2021. Dat betekent natuurlijk niet dat er dan helemaal niets meer hoeft te gebeuren. Ik stel voor om de tijd goed te gebruiken om tot die duurzame huisvesting te komen.
Voor wat mij betreft, kan ik 1 januari 2021 toezeggen.