Commis­sie­bij­drage Volks­ge­zondheid, Onderwijs, Werk en Economie | Program­ma­be­groting 2024


25 oktober 2023

Voorzitter.

Een gezonde stad voor alle Utrechters. Een ambitie die onze fractie vaak terug hoort komen in de raad. Partij voor de Dieren staat voor een gezonde leefomgeving en planeet voor alle mensen, dieren en de natuur, ook in Utrecht. Dat kan alleen als we volksgezondheid in samenhang én met een langetermijnvisie bekijken, want op een dode planeet heb je geen gezondheid.

Wat mijn fractie betreft gaat de gezondheid dan niet alleen over fysieke gezondheid maar ook mentale gezondheid. Mensen hebben steeds meer zorgen en voortbestaanszekerheid staat onder druk. Wat dat betreft hoopt de Partij voor de Dieren dat het college er alles aan doet om armoederegelingen te blijven omarmen en waar het kan, dit uit te breiden. De middelen moeten gaan naar de mensen die dit het meest nodig hebben.

Onder volksgezondheid vallen wat ons betreft ook tal van onderwerpen die versnipperd zijn over verschillende commissies, zoals houtstook, vuurwerk, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis, het gebruik van dieren en lichtvervuiling.

Lichtvervuiling

Over lichtvervuiling heb ik dan ook wat vragen.

Is de wethouder het met ons eens dat lichtvervuiling een negatief effect heeft op de volksgezondheid, en dat het van belang is dat de gemeente dus in gesprek gaat met de woningcorporaties die voor lichtvervuiling zorgen? Kan de wethouder daar haast achter zetten?

We zagen in de programmabegroting bijvoorbeeld ook dat er geld wordt vrijgemaakt voor de verlichting van de domtoren. Kan de wethouder dit toelichten? Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat dit niet voor nóg meer lichtvervuiling gaat zorgen in één van de meest lichtvervuilde steden van Nederland?

Eiwittransitie

Voorzitter, dan wil ik het hebben over voedsel en de zo nodige eiwittransitie. Daar hebben wij het bij de bespreking van de voorjaarsnota ook over gehad.

We zijn natuurlijk blij dat het college ziet dat voedsel een groot onderdeel is van de klimaatvisie. Het valt onze fractie echter op dat de afdeling voedsel vrij onderbemensd is. In hoeverre gaat het college investeren in die afdeling om daadwerkelijk werk te maken van de idealen?

We vonden het fijn om te lezen dat er contact opgenomen gaat worden met de wethouder Eiwittransitie in Groningen. We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van dit gesprek. Zou de wethouder meer duidelijkheid kunnen geven over wanneer dit gesprek plaats zal vinden, en kan die toezeggen dat dit in ieder geval nog dit jaar gebeurt?

Utrecht marketing

Ook Utrecht marketing kan een rol spelen in de eiwittransitie. Bijvoorbeeld door meer geld vrij te maken voor de veggiedag. We zijn dan ook jammer dat het nu blijft bij het uitwerken van misschien een eenmalige veggiedag. Dit was niet onze ambitie, en we vinden het jammer dat er zo weinig prioriteit lijkt te liggen bij het realiseren van een eiwittransitie. Kan de wethouder toezeggen er meer aan te doen om tóch tot een herhalende, liefst wekelijkse, veggiedag zal komen?

Als Partij voor de Dieren zijn we altijd kritisch geweest op Utrecht Marketing en dan vooral die kant die voor meer toerisme en economie moet zorgen. Nu zouden we het budget zoals dat nu naar Utrecht Marketing gaat anders willen besteden, en twee jaar terug hebben we als raad een mooi debat gevoerd over de Utrecht Marketing en een eventuele herpositionering. Toen is in elk geval besloten dat Utrecht Marketing naar een nieuwe naam moet toewerken en wij zijn benieuwd hoe met dat proces zit. Graag een reactie van de wethouder.

Beschadiging bomen door festivals

Als laatste, voorzitter, wil ik het hebben over de beschadiging van bomen door festivals. Onze fractie vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig sancties volgen na het – soms permanent – beschadigen van bomen, zoals we lezen in de beantwoording van Schriftelijke vragen 133/2023. Bomen zijn geen objecten, en zijn niet zomaar vervangbaar of verplaatsbaar. Is de wethouder het met onze fractie eens dat bomen enorm veel waarde hebben en beschermd moeten worden met ons beleid? Zeker in tijden van klimaat en biodiversiteitscrisis. Wat de Partij voor de Dieren betreft worden vergunningen niet verleend aan festivalorganisaties die meermaals bomen hebben beschadigd. Is de wethouder dit met de Partij voor de Dieren eens? En kan de wethouder toezeggen om geen vergunningen meer af te laten geven aan festivalorganisaties die al drie keer bomen hebben beschadigd?

Dank voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Financiën | Programmabegroting 2024

Lees verder

Commissiebijdrage Veiligheid, bestuur en financiën | Programmabegroting 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer