Stand­punten


Dierenwelzijn, Natuur en Milieu
De opvang van zwervend aangetroffen dieren is een wettelijke taak van de gemeente. Ondanks die wettelijke zorgplicht hebben dierenhulporganisaties in Utrecht moeite om het hoofd boven water te houden, de inzet van vele hardwerkende vrijwilligers ten spijt. Dierenhulporganisaties in Utrecht hebben daarom meer, blijvende financiële steun nodig.

De gemeente faciliteert en stimuleert de realisatie van schone energieproductie in polder Rijnenburg, rekening houdend met migratieroutes van vogels en vleermuizen en het beperken van overlast voor omwonenden.

Vervuilend verkeer wordt geweerd door uitbreiding van de milieuzone tot het gehele gebied binnen de ring Utrecht, waardoor ook het gebied achter het station, de Merwedekanaalzone en de Overste den Oudenlaan in de milieuzone komen te liggen. De milieuzone geldt voor al het vervuilende vervoer: ook vervuilende touringcars, scooters en boten vallen hieronder.

Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden met tegels en steen. De Partij voor de Dieren denkt dat stimuleren beter werkt dan het opleggen van een 'belastingboete'.

De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk met Oud en Nieuw en organiseert eventueel als alternatief een professionele siervuurwerkshow of (liever) een lichtshow. Zolang er nog geen lokaal vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken, nabij dierenverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd.

Bouwen en wonen
In (nieuwe) bouwgebieden, zoals het stationsgebied en de Merwedekanaalzone, komt ecologisch waardevol groen waarbij de omvang in verhouding staat tot de omgeving.

In Utrecht is behoefte aan zowel commerciële als sociale huur, maar de prioriteit voor de gemeente moet liggen bij het faciliteren van sociale huurwoningen. Nieuwbouw mag alleen als er rekening wordt gehouden met bestaande natuur. Nieuwe gebouwen zijn altijd diervriendelijk en duurzaam gebouwd en hebben groene daken en gevels.

Ook in het centrum moet voldoende sociale huur zijn. Woningen splitsen mag, met strenge regels. Leegstaande (kantoor)gebouwen zijn na transformatie prima geschikt voor nieuwe woningen.

Liberalisatie van sociale huurwoningen, inclusief studentenwoningen, in gebieden met een tekort aan woningen wordt niet toegestaan. De overheid gaat strenger optreden tegen malafide verhuur van woningruimte en huisjesmelkers.

Iedereen die in aanmerking komt voor sociale huur moet evenveel recht hebben op het krijgen van woning. Loting is oneerlijker dan wachten, want een nieuwkomer kan zomaar in de prijzen vallen, terwijl wachten voor iedereen even lang duurt. Door de urgentieregeling krijgen mensen die echt een woning nodig hebben voorrang.

De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende, betaalbare, kwalitatief goede huizen. Indien nodig draagt de gemeente bij aan het energieneutraal maken van deze huizen.

Cultuur, Sport en Recreatie
De gemeente stimuleert deelname aan kunst, cultuur en sport, zeker onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik maken, onder wie (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.

Grootschalige (muziek)evenementen worden niet in parken en natuurgebieden gehouden, maar op pleinen of binnen, waarbij er zo min mogelijk overlast is dieren, natuur en omwonenden.

Horeca wordt eerlijker verspreid over de stad. In de wijken wordt het eenvoudiger om een duurzaam café of restaurant te openen, mits omwonenden nauw betrokken worden en de horeca geen overlast veroorzaakt. Daar staat tegenover dat de gemeente het aantal horecavoorzieningen in de overbelaste binnenstad terugdringt.

De gemeente zet zich niet meer in voor het binnenhalen van prestigieuze evenementen als de Vuelta, maar investeert juist in breedtesport.

Economie en Financiën
De gemeente creëert broedplaatsen voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap.

De Partij voor de Dieren is tegen de 24-uurs economie.

De vervuiler betaalt. Er wordt daarom zo snel mogelijk gestart met het invoeren van een gedifferentieerd afvaltarief, waarbij mensen met meer restafval een hogere heffing betalen.

De gemeente die ervoor kiest hondenbelasting te heffen, is vrij in de besteding van deze inkomsten. Veelal worden de inkomsten dan ook besteed aan zaken die niets met honden of andere dieren te maken hebben. De Partij voor de Dieren vindt dit een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen en wil de hondenbelasting dan ook afschaffen. Mede omdat wij vinden dat je geen belasting moet heffen op levende wezens.

Het doel van stadspromotie is meer toerisme of zakelijk bezoek, en dat gaat gepaard met vervuilende vlieg- en autobewegingen. Utrecht moet geen tweede Amsterdam worden waar inwoners struikelen over de toeristen. Utrecht stopt daarom met stadspromotie, zeker op grootschalig internationaal niveau.

Ondernemers betalen minder OZB als ze investeren in duurzame en klimaatneutrale maatregelen. Ondernemers die dat niet doen, betalen juist meer OZB. De vervuiler betaalt.

Sociaal beleid
De Partij voor de Dieren is een emancipatiepartij bij uitstek. Het is de taak van de overheid om zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling voor iedereen. Utrecht investeert in de emancipatie van LHBTIQA+-inwoners op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen.

De gemeente moet zorgen voor een gelijke behandeling voor alle inwoners. Niemand mag gediscrimineerd worden op basis van gezondheid of beperking, op basis van gender, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit. De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie.

Anoniem solliciteren kan helpen om discriminatie op grond van afkomst tegen te gaan. Het is mede de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

De bijstand moet beschikbaar zijn voor iedere Nederlandse burger die dat nodig heeft. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger.

De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten. Mensen met een bijstandsuitkering verplichten te solliciteren druist in tegen het recht dat ze hebben om hun tijd en talenten in te zetten volgens hun idealen.

De gemeente voorkomt huisuitzetting en uithuisplaatsing door tijdige schuldhulpverlening. Ook huisuitzetting en dakloosheid van kinderen en dieren wordt actief voorkomen.

De Partij voor de Dieren staat voor compassie. Niet alleen voor dieren, maar ook voor haar medemens. Het opleggen van een bedelverbod zal menselijk leed met zich meebrengen.

De gemeente blijft investeren in laagdrempelige en goed bereikbare buurthuizen. Buurthuizen spelen een grote rol bij de verbetering van de sociale cohesie, want zijn een plek waar mensen elkaar kunnen leren kennen en blijven zien.

Statushouders worden geholpen om zo snel mogelijk te integreren. De gemeente ondersteunt inburgering en het leren van de taal. Regering en gemeenten zorgen samen voor de huisvesting van vluchtelingen. Het Rijk zorgt voor de financiering.

Indien nodig is er een gemeentelijke bed-bad-brood-begeleiding regeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn over hun asielaanvraag en mensen die ongedocumenteerd zijn.

Veiligheid
Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden.

Er komt alleen een nieuwe sekswerkzone indien sekswerkers veilig kunnen werken. Gedwongen sekswerk, uitbuiting en mensenhandel worden hard aangepakt.

Preventief fouilleren mag uitsluitend als tijdelijke maatregel en bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. Etnisch profileren vindt de Partij voor de Dieren uit den boze. De resultaten van preventief fouilleren worden na iedere maatregel geëvalueerd.

De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs. Om misstanden in de illegale teelt te voorkomen gaat Utrecht experimenteren met gereguleerde wietteelt.

Verkeer en Vervoer
Het centrum van Utrecht wordt autovrij om zo de verkeersdrukte en de slechte luchtkwaliteit aan te pakken. Er zijn in de vorm van onder meer fiets en openbaar vervoer voldoende alternatieven om naar en uit het centrum te kunnen. Voor bijvoorbeeld auto's van hulpverleners en mensen met een beperking wordt hierop een uitzondering gemaakt. Ook mantelzorgers en andere hulpverleners worden gestimuleerd om, wanneer dat kan, andere vervoersmiddelen te kiezen.

De parkeerplaats op het Janskerkhof sluit zo spoedig mogelijk en wordt vergroend. Het aantal autoparkeerplekken op straat wordt sterk verkleind en het betaald parkeren gebied wordt uitgebreid tot de gehele stad, op alle dagen.

Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed. De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal (gemotoriseerde) voertuigen in de gemeente te beperken.

Wij willen geen verbreding van de A27. Meer asfalt zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Verbreding gaat ook ten koste van dieren en natuur, onder meer in Amelisweerd.