Resul­taten


In april 2014 trad de Partij voor de Dieren met een gemeenteraadslid toe tot de Utrechtse gemeenteraad. Sinds 2018 zitten we met twee raadsleden in de raad.

We zijn de eerste politieke partij die niet de korte termijn belangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Sinds onze komst in de Utrechtse gemeenteraad zetten we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda, met resultaat. We zetten ons in voor de waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier.

Hieronder een greep uit onze resultaten sinds april 2014:

2023

2022

 • Om wilde dieren te beschermen, dienden we een motie in om middels bordjes hondenverzorgers erop te wijzen dat ze hun honden aan moeten lijnen (dat gebod was er al, maar wordt vaak niet nageleefd). Deze motie werd overgenomen door de burgemeester.
 • Er komt een hengelverbod in de Haarijnse Plas door een aangenomen motie van de PvdD
 • Het college gaat aan de slag met een uitsterfbeleid voor fossiele tankstations nadat de PvdD hen hiertoe aanspoorde.
 • Biodiversiteit wordt dankzij een amendement van de PvdD meegenomen in de ontwikkelingen van Rondje Stadseiland.
 • Dankzij acties van de Partij voor de Dieren en de Vegan Student Association vond in 2022 de laatste paardenrace plaats op de Maliebaan, georganiseerd door studenten diergeneeskunde. Zij erkenden dat 'nu er een andere mening over dierenwelzijn is in de maatschappij'
 • Dankzij vragen van de PvdD gaat de gemeente Utrecht zwervend bouwafval en piepschuim voortvarender aanpakken
 • Onze motie voor bordjes met een aanlijngebod voor honden in natuurgebieden werd overgenomen door het college.
 • Onze motie Biodiversiteitscrisis werd aangenomen in de gemeenteraad.
 • Het college beloofde de PvdD dat ze de Dierenvoedselbank, het Stichts Asyl, de Vogelopvang en de Dierenambulance gaat helpen met hun gestegen energiekosten.
 • Onze motie 'GFT-inzameling in de gehele gemeente' werd overgenomen door het college.
 • Het college beloofde op verzoek van de PvdD voortaan de servicekosten en de glasverzekering van de Dierenvoedselbank te gaan betalen.
 • Dankzij onze inspanningen en een motie (die toen niet werd aangenomen) nam de nieuwe coalitie in haar coalitieakkoord op dat er 100.000 euro per jaar extra naar de Dierenambulance, Vogelopvang en het asiel zou gaan (het bedrag wordt over hen verdeeld).
 • Het college gaat op verzoek van de PvdD in gesprek met dierenartsen over waarom ze geen korting willen/kunnen bieden aan U-Pashouders en denkt mee over hoe U-Pashouders met huisdieren wél geholpen kunnen worden. Er komt ook een pilot met de Dierenvoedselbank waarin diverse huisdieren daadwerkelijk geholpen gaan worden.
 • Het college beloofde de Partij voor de Dieren toch maatregelen te nemen voor wilde dieren die last hebben van hittestress, door bijvoorbeeld struiken aan te leggen en water beter bereikbaar te maken.
 • Het college beloofde de PvdD geen kippen te doden of te verkopen aan commerciële aanbieders en een diervriendelijke oplossing te vinden voor de kippen in het Julianapark.
 • Onze motie Nieuwe biomassacentrales zijn niet wenselijk werd aangenomen.
 • We vroegen het college om een actieplan om energie te besparen. Zij werken nu aan een Programma Besparen. En onze motie tegen energieverspilling in de gebouwde omgeving werd overgenomen door de wethouder.
 • Onze motie over energieverspilling is overgenomen. Dit betekent dat er eindelijk actie wordt ondernomen tegen onduurzame terrasverwarming, open winkeldeuren terwijl verwarming/airco aanstaan, (reclame)videoschermen en meer. Dat het college met een Programma Energiebesparing kwam, was ook op verzoek van de PvdD.
 • Bij de door de PvdD geagendeerde evaluatie van het Utrechtse bomenbeleid bemerkten we dat ook veel andere partijen zich nu gaan bezighouden met bomen. De verplantingstermijn van bomen wordt op ons verzoek teruggebracht van 2 naar 1 jaar, waardoor het verplanten van bomen in plaats van kap voor ruimtelijke plannen vaker mogelijk is, er komt een kaart waarop wordt aangegeven op welke plekken in de stad bomen geplant kunnen worden en de reden voor bomenkap wordt een weigeringsgrond, waardoor een kapvergunning geweigerd kan worden als de reden bijvoorbeeld schaduw, bladeren of pluisjes is. Ook gaat de gemeente op haar site bewoners informeren over iepziekte en essentaksterfte, waardoor het risico op verspreiding van deze ziekten via besmette bomen in particuliere tuinen teruggebracht kan worden.
 • Door een motie en een amendement van de PvdD wordt bij de Verordening Ondergrond: Kabels en Leidingen (meer) rekening gehouden met boomwortels en bodemleven bij werkzaamheden. De Verordening Kabels en Leidingen heet dan ook vanaf nog Verordening Ondergrond: Kabels, Leidingen en Boomwortels.
 • Dankzij vragen van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Utrecht grotendeels over op turfvrije potgrond en tuinaarde, die bovendien ook geen dierlijke producten zoals botten, veren en bloed meer bevat.

2021

 • De gemeente gaat gebruikers van de U-Pas gericht vragen of zij behoefte hebben aan korting op dierenartskosten voor hun huisdieren. Dit naar aanleiding van signalen van de Partij voor de Dieren en Stichting Dierenvoedselbank Utrecht dat minima bij hen aangeven dat zij dit heel fijn zouden vinden, omdat ze nu geen geld hebben voor de dierenarts.
 • In het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente zijn nu op verzoek punten meegenomen om ecologie voor te laten gaan bij groen, om groen aan te leggen, tenzij... en om lichtvervuiling richting groen, water en de hemel tegen te gaan.
 • Dankzij verzoeken van de PvdD gaat de gemeente aan de slag met het laten staan van spontane vegetatie, oftewel stoepplantjes.
 • Op verzoek van de Partij voor de Dieren stopt de gemeente Utrecht met het aanbrengen van het milieu- en natuuronvriendelijke epoxy in boomspiegels en andere grondoppervlakten.
 • Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren ism Student & Starter kwam het college in november met een afvalpreventieplan waarin onder meer het terugdringen van de hoeveelheid plastic is opgenomen.
 • Dankzij herhaaldelijke vragen (zie hier de meest recente) van de PvdD over aandacht voor dierenmishandeling achter de voordeur gaat het college nu met meer partners hierover spreken: "We gaan tijdens de accountgesprekken met aanbieders, zoals o.a. Lister en het buurtteam sociaal, in gesprek over dierenwelzijn. Wij geven aan waar ze op kunnen letten wanneer zij op huisbezoek gaan en waar ze eventuele misstanden kunnen melden." En Utrecht gaat ook (ook door eerdere verzoeken van de PvdD intensiever samenwerken met de andere grote steden rond het tegengaan van het dumpen van huisdieren.
 • Utrecht stopt helemaal met het gebruik van bladblazers op benzine (tweetakt bladblazers). De Partij voor de Dieren vroeg hier al in 2014 om. Overigens wil de PvdD dat de gemeente helemaal stopt met bladblazers, vanwege onder meer de negatieve invloed op insecten.
 • De gemeente Utrecht sloot zich op verzoek van de PvdD aan bij het Boomspiegelfeest van Guerilla Garderers. Meer informatie hierover staat hier.
 • De PvdD pleit al sinds 2015 voor een verbod op ongevraagde fietsreclame zoals zadelhoesjes en kaartjes met elastiekjes. In 2020 stelden we hierbijvoorbeeld vragen over. In 2021 kwam dat verbod er voor een groot deel van Utrecht.
 • Dankzij onder meer deze motie en vragen van de PvdD gaat de gemeente nu serieus aan de slag met de vergroening van haar beleid en een natuurvriendelijker aanpak van de eikenprocessierups.
 • Door moties van de PvdD wordt nu de omgeving van de Springweggarage vergroend én moet het college een plan ontwikkelen om zo snel mogelijk een alternatieve bestemming voor de garage te vinden (in plaats van het stimuleren van autogebruik) totdat hij wordt gesloopt.
 • Op verzoek van de PvdD wordt diervriendelijk bouwen opgenomen in het raadsvoorstel vaststelling koersdocument leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen.
 • Door herhaaldelijk aandringen door de PvdD richting het college om wilde dieren in Leeuwesteyn (Leidsche Rijn) beter te beschermen, heeft de wethouder toegezegd waarschuwingsborden bij een drukke autoweg te plaatsen en meer groene gebieden voor de dieren te creëren.
 • De motie Nieuwe biomassacentrales zijn niet wenselijk werd met een grote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.
 • Het is de Partij voor de Dieren gelukt om de blik van het college op stoepplantjes te veranderen. De gemeente brandde alle stoepplantjes weg in het kader van 'onkruid', maar nu voeren zij zelfs actie voor die stoepplantjes.
 • Dankzij herhaaldelijke verzoeken van de PvdD stelt het college van B&W een voederverbod in voor dieren in de openbare ruimte (een aangenomen amendement van een andere partij biedt helaas wel ruimte voor een aantal voederplekken in de gemeente). Dit voorkomt dierenleed, watervervuiling en vervuiling van oevers en natuur.
 • Door herhaaldelijk aandacht te vragen voor het feit dat nog steeds niet standaard FUP's (Fauna Uittreed Plaatsen) worden aangelegd in Utrechtse wateren, worden deze na onze mails en vragen wél aangelegd op diverse plekken, zoals bij de 2e Polderweg in Overvecht. Liever hebben we dat dit standaard wordt meegenomen bij werkzaamheden en als het nodig is, maar daar is helaas nog steeds ons aandringen voor nodig.
 • Door inspanningen van de PvdD zet de gemeente Utrecht steeds meer in op plantaardige voeding. Zo gaven zij op vragen van de PvdD aan (achter de schermen): "In 2025 bestaat het assortiment (van de catering voor de gemeente) uit 80% plantaardige eiwitten en 20% dierlijke eiwitten."
 • Dankzij een bezorgde bewoner, die de PvdD wees op het gebruik van polypropyleen beluchtingsbuizen bij bomen in Vleuten (waarvan stukken direct al loslieten en in het groen belandden), vroeg de PvdD de gemeente of niet voortaan gebruik gemaakt kan worden van kokos. Dit gaat de gemeente nu doen, en dit legt zij ook vast in contracten met 'groen-aannemers' en in het 'moederbestek' van het Bomenbeleid.
 • Dankzij een motie van de PvdD schrijft het college van B&W een voorstel voor een strenge aanpak van leegstand, en een meldplicht van leegstand.
 • Omdat de PvdD diverse keren bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente aan de bel trok over slecht of niet beschermde bomen op bouwplaatsen en de wens uitsprak illegale kap van bomen aan te pakken, heeft de gemeente nu een beleidsregel aangemaakt waarmee ze sancties kunnen opleggen aan mensen en bedrijven die deze overtredingen begaan. Ook worden werkzaamheden rond de herplantplicht van bomen beter vormgegeven, zodat hopelijk meer bomen gespaard worden.
 • Dankzij een motie van de PvdD pakt het college van B&W nu de leegstand in Utrecht aan.
 • Het college van B&W besloot op een verzoek van de Partij voor de Dieren voor gratis bomen voor bewoners 900 extra bomen te gaan planten met hulp van bewoners, in het kader van 900 jaar Utrecht.
 • Op verzoek van de PvdD neemt het college van B&W regels op in het Handboek Openbare Ruimte over het aanlichten van gebouwen en het beschermen van het welzijn van 'gebouwbewonende' dieren (zoals vogels en vleermuizen).
 • Doordat de PvdD bleef hameren op de dieronvriendelijkheid van EKO 1000 rattenvallen, stopt de gemeente met de inzet van deze vallen en haalt ze nu de ombouwkasten voor deze vallen weg uit de stad (in het Julianapark stonden minstens 15 vallen). De gemeente wacht echter wel onderzoek van de WUR af over deze vallen, terwijl ze tegelijkertijd erkent dat ze dieronvriendelijk zijn.

2020

 • Een motie van de PvdD over het beschermen van stoepplantjes trokken we in vanwege toezeggingen van het college om hiermee aan de slag te gaan.
 • Een motie van de PvdD die het college van B&W oproept te rapporteren over haar inzet voor en de resultaten van diervriendelijk bouwen werd door het college overgenomen.
 • Een motie van de PvdD die het college van B&W vroeg met evenementen met dieren anders te verwoorden en af te bouwen werd overgenomen door het college.
 • Een motie van de PvdD die het college van B&W oproept de leges te vergroenen is door het college overgenomen.
 • Op verzoek van de PvdD verplaatst de gemeente Utrecht barbecuetegels in parken die te dicht bij bomen geplaatst zijn, en nemen zij op hun site en in andere communicatiemiddelen op dat mensen niet onder bomen en bij struiken moeten barbecueën vanwege gevaar voor vogels en mogelijk andere dieren.
 • Op verzoek van de PvdD deed het college van B&W onderzoek naar het vergroenen van Utrechtse sportparken en daar zijn in oktober 2020 concrete acties uit voortgekomen, zoals ecologisch beheer, bomenplant, het inzaaien van ecologisch bloemzaad en het plaatsen van nestkasten voor dieren.
 • Na mondelinge vragen van de PvdD over gevelplantjes gaat het college bekijken of zij die niet vaker moet laten staan, en een pilot uitvoeren rond botanical chalking.
 • Na schriftelijke vragen van de PvdD kondigde het college van B&W aan dat het 'schoner maken' van dieselaggregaten en (bouw)werktuigen beleid is geworden in hun plan voor schone lucht in Utrecht.
 • Na aandringen van de Partij voor de Dieren zijn op diverse locaties in Utrecht (Zeedijk, nieuwe deel Singel) armaturen (lichtpunten) langs het water afgeplakt aan de waterkant, om lichtvervuiling richting het water/waterdieren te voorkomen.
 • Dankzij de PvdD worden er in plaats van op de natuurplas bij de Haarrijseplas, op de recreatieplas zonnepanelen aangelegd, en worden er natuurwaarden toegevoegd.
 • Het college nam een motie van de PvdD over die erom verzocht bij het toestaan van zogenoemde winterterrassen het gebruik van terrasverwarmende heaters niet toe te staan.
 • Dankzij inspanningen van de Partij voor de Dieren om hengelen tegen te gaan in Utrecht mag nu in nieuwe (gedeelten van) wateren niet worden gehengeld, zoals het nieuwe gedeelte van de singel.
 • Aan de REP (Ruimtelijk-Economisch Programma) wordt door een motie van de PvdD de Donuteconomie toegevoegd (blijven werken binnen de grenzen van de aarde)
 • De Partij voor de Dieren voegde met een aangenomen motie de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis toe aan de besprekingen van de REP (Ruimtelijk-Economisch Programma), daar was geen aandacht voor.
 • In het nieuwe maaibestek zijn op basis van onder meer de motie Biodiversiteit voorop in het groenbeheer meerdere aanpassingen gedaan: meer hooiland en ruigte, hooiland 1x maaien omzetten naar hooiland 2x maaien, restricties op de maaizuigcombinatie en toewerken naar het Kleurkeur van de Vlinderstichting. Met onder meer dit als resultaat.
 • Door mondelinge vragen van de PvdD kregen we in juli 2020 een brief over aanpassingen in projectmatige bomenkap: bij wortelopdruk worden bomen niet zomaar meer gekapt, maar worden stoepen meer hersteld, en bewoners worden eerder geïnformeerd over geplande bomenkap in hun straat (zodat ze (meer) tijd hebben om bezwaar te maken).
 • De wethouder Economie zegde naar aanleiding van een motie van de PvdD toe dat hij gaat onderzoeken hoe Utrecht kan bijdragen aan het verkleinen van het risico op uitbraak en verspreiding van zoönotische pandemieën. Hij komt in juli 2021 met een Utrechtse doorvertaling van een landelijk onderzoek hiernaar.
 • De PvdD diende een motie in, omdat het college in zee ging met Gazprom voor de afname van gas (zij boren op de Noordpool en worden in verband gebracht met corruptie). Deze motie is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.
 • Naar aanleiding van een melding aan de PvdD van een net getrouwde vrouw die een trouwboekje met leer aangeboden kreeg en dit weigerde vanwege dierenwelzijn, gaf Burgerzaken direct een opdracht uit om te bekijken hoe/wanneer over te gaan op een meer dier- en milieuvriendelijk alternatief. Resultaat: canvas boekjes en geen leer meer!
 • De gemeente moet nav een motie van de PvdD in gesprek met de RUD en de provincie op het gebied van toezicht en handhaving rond het afsteken van vuurwerk
 • Op verzoek van de Partij voor de Dieren (en SBU) zoekt de gemeente meer locaties voor stadstuinen en moestuinen
 • In de nieuwe aanbesteding voor de catering van de gemeente wordt dankzij de Partij voor de Dieren nu rekening gehouden met dierenwelzijn: "Hierin is onder andere duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn en goed werkgeverschap voor de cateringmedewerkers gewaarborgd." (Raadsbrief 4 maart 2020)
 • Burgemeester Jan van Zanen deed tijdens een commissievergadering omtrent de coronacrisis de toezegging om het plaatsen van dierenartsen en dierenhulpverleners op de lijst van vitale beroepen onder de aandacht te brengen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, na een verzoek hierom van Partij voor de Dieren.

2019

 • Het college van B&W onderzoekt op verzoek van de PvdD (en GL) de mogelijkheden voor een terugkerende chipactie voor katten (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Op verzoek van de PvdD heeft het college van B&W nu vastgelegd in de Nota Dierenwelzijn dat in de gemeentelijke organisatie geen foie gras, paling, blank kalfsvlees en insecten worden geserveerd, en evenmin levende dieren zoals kreeften, krabben, oesters, mosselen, garnalen en gamba's
 • Het college gaat op verzoek van de PvdD in gesprek met woningverhuurder Mitros over het verwijderen van gifbakken tegen ratten en muizen in de openbare ruimte
 • Het college onderzoekt op verzoek van de PvdD (en de CU) een mogelijk verbod op het voederen van dieren in de openbare ruimte (denk aan het voeren van eenden met brood)
 • Het college van B&W praat op verzoek van de PvdD en Comité Dierennoodhulp met de organisatie Hofganzen voor de opvang van kippen uit het Julianapark (in plaats van de dieren te doden) (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Het aantal wateren waar gehengeld mag worden in Utrecht wordt niet uitgebreid. Dit is een (eerste) resultaat van het pleidooi van de PvdD om te stoppen met het toestaan van hengelen in Utrecht. Het college gaat nu onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om het aantal hengelwateren in Utrecht terug te dringen. Hengelen wordt tevens op verzoek van de PvdD bestempeld als een ernstige lijdensweg door het college van B&W (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Er komt op verzoek van de PvdD (en GL) meer informatie over de goede verzorging van huisdieren en over meer dierenwelzijnsissues op de site van de gemeente (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Op verzoek van de PvdD is er meer inzet op het welzijn van huisdieren bij huisuitzettingen en staat daar nu meer informatie over in de nieuwe Nota Dierenwelzijn
 • Op verzoek van de PvdD is het college van B&W in gesprek met Amsterdam en Rotterdam over hun (betere) minimabeleid op het gebied van huisdieren (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Door herhaaldelijk te pleiten voor het steunen van de Dierenvoedselbank in Utrecht en het erbij betrekken van deze organisatie als het gaat om steun aan Voedselbanken en minima is er meer aandacht voor deze belangrijke voorziening bij het college van B&W
 • Op verzoek van de PvdD gaat het college van B&W in gesprek met de gemeente Apeldoorn over hun (betere) aanpak op het gebied van honden die 'agressief' gedrag vertonen. Deze honden worden door het college ook niet meer als 'agressieve honden' bestempeld in de nieuwe Nota Dierenwelzijn
 • Er komen op verzoek van de PvdD jaarlijkse rapportages over het aantal en de soorten dieren die in het kader van 'faunabeheer' (jacht) gedood zijn in de gemeente Utrecht, evenals het aantal keren dat er gif gebruikt is voor het doden van ratten (helaas kregen we geen meerderheid/steun om dit helemaal te stoppen) (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • De Dierenbescherming en de Dierenambulance worden meer betrokken (gevraagd en ongevraagd) bij dierenwelzijnskwesties in Utrecht, zoals dieren die niet meer het water uit kunnen komen bij hoge kades, preventie van ratten'overlast'etc, op verzoek van de PvdD (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Dierenwelzijn wordt nu meer geïntegreerd in meer beleidsterreinen van de gemeente Utrecht op verzoek van de PvdD (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Het college van B&W neemt op verzoek van de PvdD stelling tegen het doodschieten van katten in de gemeente (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Op verzoek van de PvdD gaat de gemeente in gesprek met de exploitant van de reclamedisplays in Utrecht om hen over te halen mee te doen met de Nacht van de Nacht (en dus hun displays uit te doen tijdens deze avond en nacht)
 • Dankzij de motie Behoud waar­de­volle initi­a­tieven in de Merwe­deka­naalzone blijven waardevolle creatieve, sociale en sportieve initiatieven (zoals Vechtclub XL, Stadstuin, Alchemist, Skatepark en Boulderhal) behouden in dit gebied.
 • Bij het nieuwe Zandpad komt nu (tijdelijke) natuur dankzij een motie van de PvdD
 • Het nieuwe Zandpad wordt duurzaam en natuurinclusief ingericht dankzij een motie van de PvdD
 • De PvdD vroeg met steun van de SP en PvdA de wethouder Dierenwelzijn om andere gemeenten aan te sporen de Vogelopvang in Utrecht financieel te steunen (omdat zij er ook gebruik van maken). Dit gaat ze doen, en ze gaat ook praten met de provincie en de Vogelopvang zélf over meer steun.
 • Het voorstel van de PvdD voor het vergroenen van (en minder asfalt op) de middenbaan op de Maliebaan is door het college overgenomen
 • Door een verzoek van de PvdD wordt het aantal vierkante meters waarvoor je subsidie voor een groen dak kunt aanvragen bij de gemeente verkleind van 20 naar 10 m2.
 • 1 Januari 2020 wordt de Ja Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd dankzij een motie van de Partij voor de Dieren
 • Dankzij een verzoek van de Partij voor de Dieren communiceert de gemeente per 2019 actief over het adopteren van een kerstboom in plaats van alleen het kopen van een boom. Dit scheelt veel bomenkap.
 • Het amendement Geen dieren in de cultuursector werd aangenomen
 • Een amendement voor duurzaamheid in de cultuurnota, die culturele instellingen oproept zich in te zetten voor duurzaamheid, werd aangenomen
 • Een amendement die opriep geen (deels) plastic en metalen confetti meer te gebruiken in Utrecht werd unaniem aangenomen
 • Grote meerderheid Utrechtse raad stemt voor motie Klimaatcrisis Partij voor de Dieren
 • Motie 80 kilometer per uur op de hele Utrechtse Ring aangenomen
 • Motie Biodi­ver­siteit voorop in het groen­beheer overgenomen door de wethouder
 • Motie GF-inzamelen in de Binnenstad aangenomen
 • Dankzij een oplettende bewoner en de PvdD ging een ganzenparade (ganzen die in een rijtje achter een tamboer aan moesten lopen) bij Leidsche Rijn Centrum niet door (artikel: Telegraaf)
 • In september 2019 start het college van B&W met een aanpak voor afvalvrije scholen, op verzoek van de Partij voor de Dieren
 • Het college van B&W is bereid om uit te zoeken wat de invloed van vaarverkeer in Utrecht is op flora en fauna/ecologie
 • Dankzij vragen van de Partij voor de Dieren ging een vuurwerkshow in het Máximapark op Koningsdag niet door
 • Dankzij een motie en een mail van de PvdD naar de organisatie van het Diergeneeskunde Outdoor Event gaat een geplande roofvogelshow op dit event niet door
 • Jumbo bevestigt in februari 2019 gestopt te zijn met de verkoop van levende kreeften in ál haar foodmarkets, na intensief contact met en een petitie van PvdD Utrecht
 • Naar aanleiding van een overgenomen motie van de PvdD zeggen zeven Utrechtse ondernemers te zullen stoppen met de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie, of dit serieus te overwegen.
 • Na aandringen van de PvdD spreken de colleges van Utrecht en Stichtse Vecht hun zorgen over groei van de luchtvaartsector uit bij de minister.

2018

2017

2016

2015

2014