Motie Bomen op de Neude


8 november 2018

Motie 254/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2018, ter behandeling van de Programmabegroting 2019,

Constaterende:

 • Dat de Neude een behoorlijk inspiratieloze grijze vlakte is;
 • Er in de afgelopen jaren wel bomen zijn verwijderd van de Neude, onder andere door ziekte en aanrijding, maar geen nieuwe bomen zijn teruggeplant;
 • Het pleinontwerp voor de Neude in 1996 is vernieuwd, en dat in het toenmalige pleinontwerp een gestrooide boomstructuur was opgenomen;
 • Dit ontwerp destijds is gecombineerd met de toen bestaande boombeplanting;
 • Er in 2004 circa 25 bomen op de Neude stonden en op dit moment nog maar 9;
 • Er op korte termijn verschillende ontwikkelingen plaatsvinden rondom de Neude, zoals de herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat en herontwikkeling ‘Post Utrecht’.

Overwegende:

 • Dat bomen bijdragen aan klimaatadaptatie en gezonde lucht;
 • Dat bomen bijdragen aan een betere uitstraling en sfeer op het plein;
 • Dat bomen verkoeling kunnen bieden in tijden van toenemende hittestress en ze terrassen niet in de weg staan;
 • Dat er op dit moment geen visie is voor bomen op de Neude;
 • De aanstaande/lopende ontwikkelingen in de Voorstraat en het oude postkantoor logische aanknopingspunten zijn voor het terugbrengen van groen op de Neude;
 • Er veel plekken zijn waar bomen gekapt worden die niet ter plaatse gecompenseerd kunnen worden, waarvoor dus plek gezocht moet worden voor compensatie; de Neude kan hiervoor een locatie bieden;
 • Bomen niet in de weg staan voor de meeste evenementen op de Neude, en Utrecht er met het Jaarbeursplein een geschikte locatie voor extreem grootschalige evenementen bij heeft gekregen.

Roept het college op:

 • met een voorstel te komen om, rekening houdend met boven- en ondergrond, de oorspronkelijke boomstructuur op de Neude zoveel mogelijk te herstellen, door zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2019-2020, te starten met het terugplanten van bomen op de Neude;
 • de precieze locatie van de bomen te bepalen in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen die plaatsvinden rondom de Neude, waarbij het groen ook de betonblokken kan vervangen,
 • In dit voorstel de ambitie op te nemen dat die boomstructuur er staat bij de opening van Post Utrecht;
 • Gezien het aanzien van de Neude te kiezen voor 1e orde bomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Henk van Deún, PVV
Gert-Jan te Hoonte, VVD
Tim Schipper, SP
Erwin Virginia, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

unaniem aangenomen

Tegen