Amen­dement Duur­zaamheid in de cultuurnota


19 september 2019

Amendement 74/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 september 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Cultuurnota 2021-2024 'Kunst kleurt de stad',

Constaterende dat:

  • De gemeente de Global Goals (SDGs) omarmd heeft en in elk beleidsterrein aandacht voor duurzaamheid moet hebben;
  • Het cultuurnotabudget een bedrag van 41,21 miljoen euro omvat en in deze sector dus klimatologische winst logisch is;
  • De Boekmanstichting in een recent rapport zeven redenen noemt waarom de cultuursector zou moeten verduurzamen.

Overwegende dat:

  • Van organisaties die subsidies van de gemeente krijgen inzet verwacht mag worden op het gebied van duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering;
  • De cultuursector niet gebaat is bij het van bovenop opleggen van duurzaamheidsmaatregelen, maar dat de huidige eis aan aanvragers van een culturele subsidie om een passage te wijden aan de manier zij invulling geven aan duurzaamheid in de praktijk te vrijblijvend uitpakt.

Besluit:

  • Aan beslispunt 1 (het vaststellen van de cultuurnota), de volgende woorden toe te voegen:

, met dien verstande dat op pagina 54 in de Cultuurnota, aan de lijst met aspecten van zakelijke kwaliteit onder criterium 2, één bulletpoint wordt toegevoegd dat luidt:

  • (een visie op) duurzaamheid

En vervolgens onderaan paragraaf 2.4.1 ook een alinea wordt toegevoegd om dit punt toe te lichten (vergelijkbaar met de Fair Practice Code), die luidt:

Duurzaamheid

In lijn met het gemeentelijke beleid en de maatschappelijke noodzaak, wordt van culturele instellingen een duurzame bedrijfsvoering verwacht. De culturele sector kan een voorbeeldrol spelen en duurzame keuzes maken. In een visie op duurzaamheid geven instellingen aan welke concrete en meetbare ambities zij hebben aangaande medewerkers, bezoekers en makers. Te denken valt aan keuzes op het gebied van transport (afbouwen van het aantal autoritten en vliegreizen), inkoop (biologische koffie, schoonmaakmiddelen, bedrijfskleding), catering (vegetarisch en plantaardig), energiegebruik (besparen, hernieuwbaar), afval (geen single use plastics, wel zero waste).

We verwachten kortom dat instellingen actief maatregelen nemen om de eigen ecologische voetafdruk te beperken en dat zij inzichtelijk maken hoe ze hier gedurende de subsidieperiode stappen in zetten. De visitatiecommissie kijkt naar de voortgang van de instellingen en brengt hiermee behoeftes en knelpunten in kaart.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP
Ismail el Abassi, DENK
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Rachel Streefland, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), D66, VVD