Motie 80 kilometer per uur op de hele Utrechtse Ring!


11 juli 2019

Motie 174/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

  • Op de Utrechtse Ring verschillende maximumsnelheden worden gehanteerd;
  • Dit in toenemende mate leidt – en zal blijven leiden – tot verkeersonveilige situatie en tot een inefficiënte doorstroming van verkeer en daarmee ook extra emissies van broeikasgassen;

Overwegende dat:

  • Het instellen van een uniforme maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de Utrechtse Ring een positief effect heeft op (onze ambities voor) het klimaat, de volksgezondheid, het milieu, de verkeersveiligheid en de doorstroming van verkeer;
  • Dit ook een logische ontwikkeling is in het kader van Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen,
  • Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht in haar coalitieakkoord heeft staan dat zij een uniforme maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de hele Utrechtse ring wenselijk acht,
  • De maximumsnelheid van 80 kilometer per uur eraan kan bijdragen dat het alternatief voor de verbreding van de A27 -namelijk het vermeerderen van het aantal rijbanen binnen de bestaande bak, maar dan met genoemde lagere snelheid- redelijker wordt;
  • Alleen het Rijk de maximumsnelheid op A-wegen kan wijzigen;

Roept het college op:

  • Om, bij voorkeur samen met de provincie Utrecht, bij het Rijk te lobbyen om gezamenlijk zo snel mogelijk een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de hele Utrechtse Ring in te stellen;
  • Tegelijk ook te lobbyen voor structurele trajectcontrole op de Ring,
  • De uitkomsten hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Susanne Schilderman, D66
Thijs Weistra, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, Denk, VVD