Schrif­te­lijke vragen Vogel­opvang Utrecht en herin­richting Rotsoord


Indiendatum: 8 jan. 2024

Schriftelijke vragen 3/2024

Al jaren wordt er gesproken over de herinrichting van Rotsoord en – specifieker - het terrein waar de Vogelopvang en kinderboerderij zijn gevestigd. De Partij voor de Dieren stelde hier regelmatig vragen achter en voor de schermen over (onder meer nog bij de Programmabegroting 2024, waarna de wethouder beloofde met de Vogelopvang en de kinderboerderij in gesprek te gaan). Ook hebben wij steeds benadrukt dat de Vogelopvang als volwaardige gesprekspartner behandeld moet worden bij de besprekingen van de herinrichting én op het terrein zou moeten blijven. Bovendien roepen wij (net als de Vogelopvang) al jaren dat hun pand - eigendom van de gemeente - ernstig verouderd en te klein is om adequate hulp te kunnen bieden aan vogels in nood. Zo is er momenteel geen quarantaineruimte voor vogels met besmettelijke ziekten zoals vogelgriep. En nu lazen we op de site van RTV Utrecht dat de problemen maar blijven voortduren, naar verluidt zelfs al zo’n 11 jaar(!) met misschien wel de Vogelopvang en hun vogels als grote verliezers. Dit willen wij voorkomen, omdat de Vogelopvang een essentiële rol speelt in het opvangen en verzorgen van duizenden wilde vogels in nood. Daarom de volgende vragen:

1. In het artikel staat dat het proces voor een nieuw pand voor de Vogelopvang stil kwam te liggen door één zieke ambtenaar? Klopt dat, en zo ja, waarom is dit niet overgenomen door iemand anders/meerdere ambtenaren? Zo nee, hoe zit het dan?

2. De gemeente gaf bij RTV Utrecht aan dat zij niet kon zeggen wanneer een beslissing valt over de voortgang bij Rotsoord, klopt dit en zo ja, wanneer is hier wel iets over te zeggen? Zo nee, hoe zit het dan?

3. Is de Vogelopvang een volwaardige gesprekspartner met de gemeente of vinden de gesprekken voornamelijk met de kinderboerderij plaats over de manier waarop het gebied wordt (her)ingericht? Graag een toelichting.

4. Welk doel en welke wensen heeft het college nu voor ogen bij het gebied, en specifiek voor de toekomst van de Vogelopvang in dat gebied, of mogelijk elders?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het essentieel is dat de Vogelopvang een nieuw pand krijgt dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, quarantaine en andere moderne en diervriendelijke eisen? Zo nee, waarom niet?

6. Omdat het pand van de gemeente is: vindt het college ook niet dat zij een grote (zo niet de grootste) verantwoordelijkheid heeft om dit pand te vervangen en uit te breiden met onder meer een quarantaine en ruimte voor watervogels en roofvogels (die nu steeds verplaatst moeten worden naar andere opvanglocaties), aangezien het huidige pand niet meer op te lappen is en omdat de Vogelopvang terecht zegt dat de gemeente dit te lang heeft laten liggen? Zo nee, waarom niet?

7. Voor wanneer staat vervanging/renovatie van het gebouw van de Vogelopvang op de planning?

8. De kinderboerderij ziet de Vogelopvang het liefst vertrekken, onder meer omdat er een kans bestaat dat de vogelgriep uitbreekt en dieren op de kinderboerderij besmet kunnen raken. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

9. De Partij voor de Dieren wil dus dat de Vogelopvang op het terrein kan blijven, met respect voor de bestaande boomgaard. Wat vindt het college van het ontwerp dat de Vogelopvang bij de gemeente heeft ingediend? Is dit werkbaar en zo nee, wat zou er volgens het college aangepast moeten worden?

10. Kan het college toezeggen dat zij alles op alles zet om de Vogelopvang voor Utrecht (hier) te behouden en te steunen, aangezien zij een vitale rol speelt in het opvangen en verzorgen van wilde vogels in nood? Zo nee, waarom niet? En wat kan de gemeenteraad doen om het college hierin te ondersteunen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 jan. 2024
Antwoorddatum: 6 feb. 2024

Schriftelijke vragen 3/2024

Al jaren wordt er gesproken over de herinrichting van Rotsoord en – specifieker - het terrein waar de Vogelopvang en kinderboerderij zijn gevestigd. De Partij voor de Dieren stelde hier regelmatig vragen achter en voor de schermen over (onder meer nog bij de Programmabegroting 2024, waarna de wethouder beloofde met de Vogelopvang en de kinderboerderij in gesprek te gaan). Ook hebben wij steeds benadrukt dat de Vogelopvang als volwaardige gesprekspartner behandeld moet worden bij de besprekingen van de herinrichting én op het terrein zou moeten blijven. Bovendien roepen wij (net als de Vogelopvang) al jaren dat hun pand - eigendom van de gemeente - ernstig verouderd en te klein is om adequate hulp te kunnen bieden aan vogels in nood. Zo is er momenteel geen quarantaineruimte voor vogels met besmettelijke ziekten zoals vogelgriep. En nu lazen we op de site van RTV Utrecht dat de problemen maar blijven voortduren, naar verluidt zelfs al zo’n 11 jaar(!) met misschien wel de Vogelopvang en hun vogels als grote verliezers. Dit willen wij voorkomen, omdat de Vogelopvang een essentiële rol speelt in het opvangen en verzorgen van duizenden wilde vogels in nood. Daarom de volgende vragen:

1. In het artikel staat dat het proces voor een nieuw pand voor de Vogelopvang stil kwam te liggen door één zieke ambtenaar? Klopt dat, en zo ja, waarom is dit niet overgenomen door iemand anders/meerdere ambtenaren? Zo nee, hoe zit het dan?

We kampen inderdaad met personele krapte. Na de ziekmelding van de ambtenaar is dit eind 2023 tijdelijk overgenomen en blijven we de Vogelopvang ondersteunen in de zoektocht naar een quarantaineopvang. Hierover is de Vogelopvang geïnformeerd.

2. De gemeente gaf bij RTV Utrecht aan dat zij niet kon zeggen wanneer een beslissing valt over de voortgang bij Rotsoord, klopt dit en zo ja, wanneer is hier wel iets over te zeggen? Zo nee, hoe zit het dan?

Op 1 november 2023 hebben wij besloten (zie raadsbrief Herhuisvesting en terreinaanpassing Kinderboerderij Nieuw Rotsoord) om aan Stichting Nieuw Rotsoord een subsidie te verlenen ten behoeve van het aankopen van de villa Staatsen en het herinrichten van het terrein van de kinderboerderij. Op 21 december 2023 werd het pand officieel aan de stichting Nieuw Rotsoord overgedragen. Daarmee is voor Stichting Nieuw Rotsoord de weg vrij om de plannen voor herinrichting van het terrein in overleg met de gemeente verder uit te werken. De gemeente heeft in dit kader aangegeven graag gezamenlijk met Stichting Nieuw Rotsoord en de Vogelopvang te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een betere inpassing van de vogelopvang op het terrein. De gesprekken hierover worden, nu het pand aan de Stichting Nieuw Rotsoord is overgedragen, deze maand nog opgestart.

3. Is de Vogelopvang een volwaardige gesprekspartner met de gemeente of vinden de gesprekken voornamelijk met de kinderboerderij plaats over de manier waarop het gebied wordt (her)ingericht? Graag een toelichting.

De Vogelopvang is een volwaardige gesprekspartner. In 2020 is met betrekking tot dit gebied de visie Groen Rotsoord vastgesteld. Bij het opstellen van de visie Groen Rotsoord hebben ook gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van de stichting Vogelopvang.

4. Welk doel en welke wensen heeft het college nu voor ogen bij het gebied, en specifiek voor de toekomst van de Vogelopvang in dat gebied, of mogelijk elders?

Het doel voor het gebied is zoals in de visie Groen Rotsoord aangegeven om het gebied kwalitatief aantrekkelijker te maken door versnippering in het gebied te beperken. Ambitie is om de kwaliteit van het gebied en van haar functies te verduurzamen en de onderlinge samenhang op te waarderen. Bij voorkeur door het aantal opstallen te beperken, door de hoeveelheid groen te doen toenemen en door beter zicht en toegang te bieden tot het groene terrein. Uitgangspunt van de Visie Groen Rotsoord is dat de Vogelopvang hierin een plek krijgt.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het essentieel is dat de Vogelopvang een nieuw pand krijgt dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, quarantaine en andere moderne en diervriendelijke eisen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het eens met de Partij voor de Dieren dat er meer ruimte nodig is voor de opvang van vogels in en om Utrecht en dat het huidige pand niet voldoet aan de hoogste standaarden. Wij zijn aan het onderzoeken wat de precieze huidige staat van het pand is en of nieuwbouw of renovatie de beste keuze is.

6. Omdat het pand van de gemeente is: vindt het college ook niet dat zij een grote (zo niet de grootste) verantwoordelijkheid heeft om dit pand te vervangen en uit te breiden met onder meer een quarantaine en ruimte voor watervogels en roofvogels (die nu steeds verplaatst moeten worden naar andere opvanglocaties), aangezien het huidige pand niet meer op te lappen is en omdat de Vogelopvang terecht zegt dat de gemeente dit te lang heeft laten liggen? Zo nee, waarom niet?

Momenteel is de gemeente eigenaar van de grond en van het pand van de Vogelopvang. Het is onze verantwoordelijkheid om het gebouw te onderhouden zodat het veilig is voor gebruik, maar het is niet onze verantwoordelijkheid om het gebouw uit te breiden met een quarantaine en extra ruimte. De Vogelopvang is zelf verantwoordelijk om voor een gebouw te zorgen dat geschikt is voor hun bedrijfsactiviteiten. Uit het gesprek met de Vogelopvang en de Kinderboerderij moet blijken hoe Rotsoord er in de toekomst uit zal zien. Zoals bij het antwoord op vraag 2 is te lezen gaan we samen met de Kinderboerderij en Vogelopvang verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een betere inpassing van de Vogelopvang. Aan de hand van de uitkomst van de gesprekken en het onderzoek naar de staat van het gebouw bepalen we ook of en welke nieuwe voorzieningen nodig zullen zijn en wanneer vervanging of renovatie zal plaatsvinden. Einde Q2 hopen we meer duidelijkheid te hebben over beide zaken en een concrete planning te kunnen maken.

7. Voor wanneer staat vervanging/renovatie van het gebouw van de Vogelopvang op de planning?

Zie antwoord vraag 6.

8. De kinderboerderij ziet de Vogelopvang het liefst vertrekken, onder meer omdat er een kans bestaat dat de vogelgriep uitbreekt en dieren op de kinderboerderij besmet kunnen raken. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Wij begrijpen de zorgen van de kinderboerderij. Wij hebben op dit moment geen betere alternatieven voor één van de twee. Het is dus zeker een aandachtspunt om met een slimme inrichting van het gebied te voorkomen dat de vogelgriep van de vogelopvang overslaat op de kinderboerderij.

9. De Partij voor de Dieren wil dus dat de Vogelopvang op het terrein kan blijven, met respect voor de bestaande boomgaard. Wat vindt het college van het ontwerp dat de Vogelopvang bij de gemeente heeft ingediend? Is dit werkbaar en zo nee, wat zou er volgens het college aangepast moeten worden?

We zijn samen met de Vogelopvang en de Kinderboerderij in gesprek over het ontwerp van Rotsoord. Daarin zullen we ook dit ontwerp bespreken.

10. Kan het college toezeggen dat zij alles op alles zet om de Vogelopvang voor Utrecht (hier) te behouden en te steunen, aangezien zij een vitale rol speelt in het opvangen en verzorgen van wilde vogels in nood? Zo nee, waarom niet? En wat kan de gemeenteraad doen om het college hierin te ondersteunen?

Wij blijven ons net als voorheen inspannen voor het behoud van de Vogelopvang in of nabij Utrecht, omdat zij een vitale rol speelt voor de opvang en verzorging van wilde vogels in nood. Het uitgangspunt is dat de Vogelopvang een plek houdt in Rotsoord, tenzij zij zelf aangeven naar een andere plek te willen verhuizen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren