Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn en Groen | Program­ma­be­groting 2024


26 oktober 2023

Voorzitter, ik begin met dierenwelzijn en dan groen.

DIERENWELZIJN

Stichting Snorhaar

Onlangs maakten we kennis met Stichting Snorhaar. Zij beginnen in 2024 een wildopvang voor egels, eekhoorns, hazen en konijnen in nood. Ze hopen op financiële steun van onder meer de gemeente, ook omdat veel dieren uit Utrecht komen. De Dierenambulance is enthousiast, omdat ze dan niet meer zo ver moeten rijden naar een opvang. Is de wethouder ook enthousiast en kan zij toezeggen nog dit jaar met Stichting Snorhaar in gesprek te gaan over hun plannen en wensen? Ze hebben een Initiatievenfonds-aanvraag gedaan voor het opzetten van de opvang. De wethouder kan dit natuurlijk niet beïnvloeden, maar kan zij wel beloven dat als zij dat geld niet krijgen, het college een andere manier vindt om deze opvang financieel te steunen?

Vogelopvang

We maken ons zorgen over het zeer verouderde gebouw van de Vogelopvang. Het is niet duurzaam, te klein en steeds onveiliger. Bij de plannen voor Rotsoord lijkt de Vogelopvang niet betrokken te worden, de gemeente verwijst naar de Kinderboerderij. Het kan niet zo zijn dat de Vogelopvang onder deze omstandigheden blijft werken. Wat kan het college doen om ervoor te zorgen dat zij op Rotsoord een grotere nieuwe opvang krijgen die qua duurzaamheid en optimaal herstel van vogels helemaal van deze tijd is?

100.000 euro en energiekosten

We vinden het vervelend om te horen dat de dierenhulporganisaties nog steeds niet de beloofde 100.000 euro hebben gekregen. Er wordt steeds gezegd “bijna!”, maar inmiddels duurt het erg lang. Kan de wethouder toezeggen dat het de komende jaren soepeler gaat en dat het geld dan gewoon een jaar na deze storting overgemaakt wordt? En wij blijven pleiten voor een ton extra, want dat hebben de organisaties gewoon keihard nodig.

De wethouder gaf eerder aan dat ze de dierenorganisaties in Utrecht actief ging wijzen op het feit dat zij gebruik konden maken van de vergoeding van hun energiekosten. De Dierenvoedselbank is het afgelopen jaar gelukkig goed geholpen. Het asiel las echter in de voorwaarden dat als je economisch ‘gezond’ bent, je geen aanspraak mag maken op de regeling, dus zij hadden geen aanvraag ingediend. Tijdens de commissie van 3 oktober zei wethouder Schilderman echter dat deze voorwaarde niet bestond en nu is het waarschijnlijk te laat. Kan de wethouder ons laten weten hoe het nu zit met de regeling rond het asiel, de Vogelopvang en de Dierenambulance? Is het nu te laat om een aanvraag te doen en zo ja, wat kan de wethouder doen om deze organisaties alsnog te helpen met hun energiekosten? Het asiel – dat tot voor kort financieel gezond was – heeft nu financiële problemen door extreem gestegen energiekosten, personeelskosten en dierenartskosten. Elke vorm van hulp is welkom om deze organisatie in stand te houden.

Asiel
Verder was het een heftige zomer voor het asiel vanwege onder meer het dumpen van vele ‘coronakatjes’ en kittens. Zij geven aan dat er vooral in Overvecht en Kanaleneiland veel katten gedumpt worden die niet geneutraliseerd zijn. Er worden daardoor veel kittens op straat geboren en dat is zeer zorgelijk. Kan de wethouder toezeggen dat zij met de Dierenbescherming in gesprek gaat over het vangen, neutraliseren en opvangen van deze katten? En ook dat er in de nieuwsbrief van de gemeente en andere communicatiemiddelen aandacht komt voor het belang van het neutraliseren van katten om dierenleed te voorkomen?

Vogels tegen ruiten

De Vogelbescherming schreef onlangs over nieuw raamfolie om te voorkomen dat vogels zich te pletter vliegen. Jaarlijks sterven honderden miljoenen vogels door botsingen met glas. Het raamfolie is alleen zichtbaar voor vogels, dus men kan niet klagen over lelijkheid. Het zorgt voor 90% minder dode vogels! Is het college bereid om contact te zoeken met het bedrijf Birdshades om dit folie aan te brengen op gemeentelijke gebouwen? En is het college ook bereid om bedrijven met veel glas in hun gebouwen, zoals de Rabobank en het Beatrixtheater, hierop te wijzen? Het folie is nog niet beschikbaar voor particulieren, maar zodra dit wel het geval is: is het college bereid om hier aandacht aan te besteden in haar eigen communicatiekanalen?

BIODIVERSITEIT EN GROEN

Samenwerken met de RUD

We hoorden dat Utrecht het convenant voor een groen samenwerkingsverband met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) niet heeft getekend, dat gemeenten meer kunnen helpen bij de aanpak van overtredingen van de Wet Natuurbescherming en dat de Utrechtse boswachters niet naar het tweemaandelijks overleg met groene BOA’s uit de regio komen. Kan de wethouder toezeggen met de RUD te gaan kijken hoe de samenwerking verstevigd kan worden, zoals met het convenant? RUD inspecteurs kunnen meer helpen met toezicht en handhaving. Met het personeels- en middelentekort bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is dat een welkome samenwerking, en Utrecht betaalt best veel aan de RUD.

Mussen en groen

Er moet meer groen komen voor mussen en andere dieren. In versteende wijken als het centrum zijn nauwelijks mussen, omdat zij struiken en bomen nodig hebben. Wij willen meer struiken, voor vogels en biodiversiteit. Utrecht blijkt geen officieel beleid te hebben voor struiken. Vanwege de biodiversiteitscrisis is het essentieel dat er meer schuilgroen komt in Utrecht. Kan de wethouder toezeggen dat er een officieel struikenbeleid komt, met als inzet betere bescherming van bestaande struiken en het aanplanten van meer struiken?

GROEN

Maaien en zwerfafval

Helaas treffen we nog regelmatig kapotgemaaide blikjes en plastic aan in het gras. Wij ruimen dit vaak op, maar we kunnen niet overal zijn. Blikjes kunnen bijvoorbeeld dierenpootjes beschadigen. Kan het college toezeggen dat zij er beter op gaat letten dat zwerfafval opgeruimd wordt voor het maaien? Het maaiplan kan bijvoorbeeld gedeeld worden met bewoners, zodat zij kunnen helpen.

Schaalsprong Groen

Wij vinden sommige passages in de Programmabegroting niet zo helder. Bijvoorbeeld over de bekostiging van de schaalsprong groen. Wij krijgen geen grip op de ambitie om 60.000 bomen bij te planten en/of het terugschalen van deze ambitie vanwege onvoldoende budget. In antwoord op onze technische vragen zegt het college dat deze ambitie niet van tafel is geweest. We zien in de begroting dat er budget is voor meer groen, dat is goed en nodig, maar we zien niet welk extra groen. In hoeverre is de post extra groen afdoende om die schaalsprong 60.000 nieuwe bomen te realiseren?

Bomendepot

We begrepen dat Utrecht geen bomendepot heeft. In zo’n depot kunnen zaailingen opgroeien, en ook kunnen bomen die verplaatst moeten worden daar tijdelijk geplant worden. Dat scheelt transportkosten, luchtvervuiling en gedoe. Is het college hier ook voorstander van en zo ja, hoe ziet u dit voor zich?

Groene ommetjes

Er wordt aangegeven dat er 8 ton extra investering wordt opgenomen voor “Extra groene verbindingen in de stad. Hierbij worden groene ommetjes aangelegd.” De bestuursrapportage wordt 9 november vastgesteld. Hoeveel van deze 8 ton denkt het college nog in 2023 uit te geven?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Energie, Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen | Programmabegroting 2024

Lees verder

Raadsbijdrage Afrondende besluitvorming reclames in de openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer