Monde­linge Vragen Geluids­overlast Nieuwe Merwe­deka­naalzone


Indiendatum: 11 jan. 2024

Mondelinge vragen 2, 11 januari 2024

Van meerdere omwonenden in de nieuwe Merwedekanaalzone hebben wij klachten ontvangen over geluidsoverlast door podia en terrassen en specifiek van de evenementen.

Naar aanleiding van deze overlast hebben de fractie van Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair en Partij voor de Dieren daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de ervaren geluidsoverlast bij de nieuwe Merwedekanaalzone? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom wordt er niks gedaan aan deze geluidsoverlast?

2. Ziet het college mogelijkheid om de situatie bij de nieuwe Merwedekanaalzone de komende tijd te verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Omwonenden geven aan vooral last te hebben van de frequentie van evenementen en hoe kort op elkaar deze evenementen zijn. Eerder hebben wij hier ook al signalen over opgevangen en vragen over gesteld.

3. Totdat de nieuwe locatieprofielen zijn goedgekeurd, wat gaat het college doen om evenementen beter te spreiden, zowel qua locatie als qua tijd?

Van omwonenden hebben we ook begrepen dat er metingen zijn gedaan om de overlast in kaart te brengen.

4. Blijkt uit deze metingen dat de geluidsgrenzen overschreden worden? En de geluidsambitie van het college?

Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair

Indiendatum: 11 jan. 2024
Antwoorddatum: 11 jan. 2024

Mondelinge vragen 2, 11 januari 2024

Van meerdere omwonenden in de nieuwe Merwedekanaalzone hebben wij klachten ontvangen over geluidsoverlast door podia en terrassen en specifiek van de evenementen.

Naar aanleiding van deze overlast hebben de fractie van Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair en Partij voor de Dieren daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de ervaren geluidsoverlast bij de nieuwe Merwedekanaalzone? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom wordt er niks gedaan aan deze geluidsoverlast?

Antwoord: Ik combineer het antwoord op de eerste twee vragen, omdat die met elkaar samenhangen. We zijn namelijk op de hoogte van de meldingen van de afgelopen twee jaar. Die zijn uiteraard ook opgepakt en onderzocht. We zijn in gesprek zowel met omwonenden als met de exploitanten van de evenementenlocaties en zo is er voor een van de locaties bijvoorbeeld ook al een maatwerkvoorschrift opgesteld naar aanleiding van de meldingen. We verwachten dat de overlast daarmee voor een groot deel zal worden weggenomen. Als er gebruik wordt gemaakt van versterkt geluid bij de organisatie van een evenement wordt dit continu gemonitord. Hiervoor de microfoon gebruikt die is geplaatst op een van de woonboten aan het Merwedekanaal. Als er te veel geluid wordt geproduceerd, wordt het volume ook verminderd door de organisator. Vanuit de gebiedsontwikkeling is er ook de wens geweest, ook van de raad, om het gebied levendig te maken, ook al in de tijd dat het project werd ontwikkeld. De initiatieven in de Nieuwe Merwedekanaalzone dragen ook goed bij aan het doel om die wijk levendige te maken. Zoals ik net al aangaf, monitoren we het actief en dat zullen we ook blijven doen, niet alleen voor de huidige bewoners maar ook voor de toekomstige bewoners van het gebied.

2. Ziet het college mogelijkheid om de situatie bij de nieuwe Merwedekanaalzone de komende tijd te verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Omwonenden geven aan vooral last te hebben van de frequentie van evenementen en hoe kort op elkaar deze evenementen zijn. Eerder hebben wij hier ook al signalen over opgevangen en vragen over gesteld.

3. Totdat de nieuwe locatieprofielen zijn goedgekeurd, wat gaat het college doen om evenementen beter te spreiden, zowel qua locatie als qua tijd?

Antwoord: Dan het antwoord op vraag 3 over de locatieprofielen. Zoals de raad weet, zijn we bezig met het uitwerken van tien locatieprofielen. De Nieuwe Merwedekanaalzone is niet een van die locaties. Dat betekent natuurlijk niet dat we er niet op letten, want bij het aanvragen van een vergunning voor een evenement blijven we de Evenementenkalender monitoren en kijken we ook of de stapeling van evenementen niet te veel wordt per locatie, ook voor deze locatie.

Van omwonenden hebben we ook begrepen dat er metingen zijn gedaan om de overlast in kaart te brengen.

4. Blijkt uit deze metingen dat de geluidsgrenzen overschreden worden? En de geluidsambitie van het college?

Antwoord: Dan het antwoord op vraag 4. Voor de locatie bij de Nieuwe Merwedekanaalzone geldt dat er geen overschrijdingen zijn geconstateerd. Het eigen geluid wordt continue gemeten, zoals ik ook al in mijn antwoord op vraag 1 aangaf, en we zien dat actie wordt ondernomen als de geluidsnormen dreigen te worden overschreden. We voeren zelf ook metingen uit. Tot op heden heeft dat nog niet tot overschrijding geleid, maar er ligt op dit moment nog één geluidsmeting die beoordeeld moet worden. de analyse van dat rapport duurt ongeveer drie weken. Dat antwoord heb ik nog niet concreet.

Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vogelopvang Utrecht en herinrichting Rotsoord

Lees verder

Mondelinge vragen Maandenlang vuurwerkoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer