Schrif­te­lijke vragen Vuur­werk­op­slag­plaatsen gevaarlijk


Indiendatum: 21 dec. 2023

Schriftelijke vragen 235/2023

Op 1 december berichtte de NOS dat de Universiteit Twente naar aanleiding van onderzoek kritiek uitte op de manier waarop consumentenvuurwerk wordt opgeslagen: “Consumentenvuurwerk is veel gevaarlijker dan gedacht als er brand uitbreekt op de plek waar het ligt opgeslagen.” Vuurwerkproducten zijn volgens de onderzoekers niet erg betrouwbaar, waardoor de gevarenclassificatie vaak niet juist blijkt, óók niet voor ‘licht’ vuurwerk.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks maken zich zorgen en hebben de volgende vragen:

1. De laatste keer dat wij dit navroegen, waren er nog 10 opslagplaatsen in de gemeente Utrecht voor vuurwerk. Hoeveel opslagplaatsen zijn dit nu, waar bevinden deze zich en gaat het dan alleen over consumentenvuurwerk of ook over evenementen- en ander (zwaarder) vuurwerk?

Want, zo schreef de NOS: “Uit het onderzoek blijkt verder dat het intern bij de overheid lang niet goed zat met vergunningverlening voor het opslaan van vuurwerk. Zo gaf de Rijksoverheid vuurwerkbedrijven vergunningen voor werken met zwaar, professioneel vuurwerk. Intussen stond de gemeentelijke milieuvergunning het diezelfde bedrijven niet toe om dat vuurwerk op te slaan. Zo ontstond volgens de onderzoekers ‘ruimte’ bij bedrijven om ‘te zwaar’ vuurwerk op te slaan.”

2. Hoe zit dit in Utrecht: in hoeverre wordt zwaar vuurwerk in onze gemeente opgeslagen dat volgens onze gemeentelijke milieuvergunningen eigenlijk niet is toegestaan?

3. En als er dus bedrijven zijn die eigenlijk ‘te zwaar’ vuurwerk opslaan, waar zitten die bedrijven? En hoe gaat het college hiermee om?

4. In hoeverre moeten we ons zorgen maken en bevatte het onderzoek van de Universiteit Twente, met name de conclusies over de gevaren van zwaar vuurwerk, nieuwe informatie? Welke maatregelen heeft het college eerder al genomen om de opslagplaatsen veiliger te (laten) maken?

5. Wat gaat het college (nog meer) doen om Utrecht veiliger te maken op dit gebied?

6. In hoeverre zijn er ook risico’s verbonden aan het zogenaamde ‘lichte’ vuurwerk dat opgeslagen wordt in Utrecht? Is er aanleiding om ook hiertegen stappen te zetten? Zo nee, waarom niet (ook gezien de conclusies van de onderzoekers over het gevaar van opslag van ‘licht’ vuurwerk)?

7. Wat is eigenlijk het beleid aangaande de vestiging van mogelijk nieuwe vuurwerkopslagplaatsen in Utrecht: in hoeverre is dat toegestaan? En hoe gaat het college hiermee om, terughoudend of faciliterend?

8. Is het college het met ons eens dat een uitsterfbeleid voor vuurwerkopslagplaatsen – bij sluiting geen nieuwe toestaan en zo langzamerhand toewerken naar 0 plaatsen – wenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan dit in lokale wet- en regelgeving verwerkt worden?

De onderzoekers concluderen ook dat de blusinstructies voor de brandweer bij vuurwerkbranden ontoereikend zijn.

9. Deelt het college deze conclusie voor de Utrechtse brandweer en zo ja, wat gaat het college doen om dit te verbeteren? Zo nee, hoe zit het dan?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks

Indiendatum: 21 dec. 2023
Antwoorddatum: 6 feb. 2024

Schriftelijke vragen 235/2023

Op 1 december berichtte de NOS dat de Universiteit Twente naar aanleiding van onderzoek kritiek uitte op de manier waarop consumentenvuurwerk wordt opgeslagen: “Consumentenvuurwerk is veel gevaarlijker dan gedacht als er brand uitbreekt op de plek waar het ligt opgeslagen.” Vuurwerkproducten zijn volgens de onderzoekers niet erg betrouwbaar, waardoor de gevarenclassificatie vaak niet juist blijkt, óók niet voor ‘licht’ vuurwerk.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks maken zich zorgen en hebben de volgende vragen:

1. De laatste keer dat wij dit navroegen, waren er nog 10 opslagplaatsen in de gemeente Utrecht voor vuurwerk. Hoeveel opslagplaatsen zijn dit nu, waar bevinden deze zich en gaat het dan alleen over consumentenvuurwerk of ook over evenementen- en ander (zwaarder) vuurwerk?

In Utrecht zijn 6 vergunde vuurwerkopslagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren. Daarnaast is in 2023 één vuurwerkverkooppunt opgeheven en heeft hier het afgelopen jaar geen verkoop plaatsgevonden. Verkooppunten mogen alleen consumentenvuurwerk opslaan en verkopen. Hierop wordt door de RUD Utrecht toegezien.

In de gemeente Utrecht is 1 vuurwerkopslag van de politie voor het tijdelijk opslaan van in beslag genomen vuurwerk. In beslag genomen vuurwerk ligt hier maximaal 24 uur voor het wordt afgevoerd. De opslag van de politie is zowel voor consumentenvuurwerk als professioneel vuurwerk. In de periode voorafgaand en tijdens afgelopen oud en nieuw heeft hier geen vuurwerk opgeslagen gelegen, omdat in beslag genomen vuurwerk direct is opgehaald door het verwerkingsbedrijf.

Hierbij het overzicht van de vuurwerkopslagen in de gemeente Utrecht:

Naam: Politie opslagplaats. Locatie: Schaverijstraat 3

Naam: Donadoni BV. Locatie: Strijkviertel 46D

Naam: Intratuin Leidsche Rijn. Locatie: Utrechtseweg 12

Naam: Snuffeldump Gennissen. Locatie: Amsterdamsestraatweg 953

Naam: Cannasta Drinks B.V.. Locatie: Molensteijn 3C

Naam: XL Vuurwerk Utrecht. Locatie: Strijkviertel 74

Tuincentrum Koningsdal/Intratuin. Locatie: Koningsweg 87

Want, zo schreef de NOS: “Uit het onderzoek blijkt verder dat het intern bij de overheid lang niet goed zat met vergunningverlening voor het opslaan van vuurwerk. Zo gaf de Rijksoverheid vuurwerkbedrijven vergunningen voor werken met zwaar, professioneel vuurwerk. Intussen stond de gemeentelijke milieuvergunning het diezelfde bedrijven niet toe om dat vuurwerk op te slaan. Zo ontstond volgens de onderzoekers ‘ruimte’ bij bedrijven om ‘te zwaar’ vuurwerk op te slaan.”

2. Hoe zit dit in Utrecht: in hoeverre wordt zwaar vuurwerk in onze gemeente opgeslagen dat volgens onze gemeentelijke milieuvergunningen eigenlijk niet is toegestaan?

Bij de verkooppunten wordt enkel consumentenvuurwerk opgeslagen. Dit is tijdens de controles voorafgaand en tijdens de jaarwisseling nagekeken. Daarbij is geen zwaarder vuurwerk dan consumentenvuurwerk aangetroffen en zijn ook verder geen overtredingen geconstateerd. De politie controleert bij verdenking van opslag van zwaar en illegaal vuurwerk door particulieren.

3. En als er dus bedrijven zijn die eigenlijk ‘te zwaar’ vuurwerk opslaan, waar zitten die bedrijven? En hoe gaat het college hiermee om?

Er is geen ‘te zwaar’ vuurwerk aangetroffen bij de vuurwerkopslagplaatsen in de gemeente Utrecht. Alleen bij de politie kan zwaarder vuurwerk (tijdelijk) opgeslagen liggen. Zie de antwoorden op vraag 1 en 2.

4. In hoeverre moeten we ons zorgen maken en bevatte het onderzoek van de Universiteit Twente, met name de conclusies over de gevaren van zwaar vuurwerk, nieuwe informatie? Welke maatregelen heeft het college eerder al genomen om de opslagplaatsen veiliger te (laten) maken?

In de opslagen van de verkooppunten ligt alleen consumentenvuurwerk opgeslagen. De opslagen van vuurwerk moeten voldoen aan eisen uit het Vuurwerkbesluit. Per 1 januari 2024 is een deel van de eisen uit het Vuurwerkbesluit verplaatst naar het Besluit activiteiten leefomgeving. Hierop wordt gecontroleerd door de RUD Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het onderzoek van de TU Twente gaat vooral in op de opslag van zwaar vuurwerk en leidt daarom niet tot een wijziging van onze werkwijze ten aanzien van de huidige opslag van vuurwerk. De opslagen zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen, waaronder sprinklerinstallaties, en voldoen aan de overige eisen uit het Vuurwerkbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving. De veiligheid is voldoende geborgd.

5. Wat gaat het college (nog meer) doen om Utrecht veiliger te maken op dit gebied?

Zoals aangegeven in vraag 4 zijn de veiligheidsvoorschriften over de opslag van vuurwerk vertaald in uitgebreide wet- en regelgeving (o.a. het Vuurwerkbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving). Uit controles blijkt dat de opslagen van de verkooppunten zich houden aan de deze regelgeving. We zien daarom geen reden voor aanvullende maatregelen.

6. In hoeverre zijn er ook risico’s verbonden aan het zogenaamde ‘lichte’ vuurwerk dat
opgeslagen wordt in Utrecht? Is er aanleiding om ook hiertegen stappen te zetten? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven in vraag 4 zijn de veiligheidsvoorschriften over de opslag van vuurwerk vertaald in uitgebreide wet- en regelgeving (o.a. het Vuurwerkbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving). We zien geen reden voor aanvullende maatregelen.


7. Wat is eigenlijk het beleid aangaande de vestiging van mogelijk nieuwe vuurwerkopslagplaatsen in Utrecht: in hoeverre is dat toegestaan? En hoe gaat het college hiermee om, terughoudend of faciliterend?

Nieuwe vuurwerkopslagplaatsen zijn niet voorbaat uit te sluiten, wel gelden strenge eisen voor het vestigen op grond van het Vuurwerkbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit werkt sterk ontmoedigend.

8. Is het college het met ons eens dat een uitsterfbeleid voor vuurwerkopslagplaatsen – bij sluiting geen nieuwe toestaan en zo langzamerhand toewerken naar 0 plaatsen – wenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan dit in lokale wet- en regelgeving verwerkt worden?

Wij hebben op dit moment geen beleid in voorbereiding om het aantal vuurwerkopslagplaatsen tot 0 terug te brengen of te verminderen. Binnen landelijke wetgeving zijn kaders opgesteld waarbinnen een rechtspersoon moet opereren om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Gegeven de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor een dergelijke vergunning is het niet direct te verwachten dat het aantal verkooppunten snel zal stijgen. We zien nu eerder een dalende trend in het aantal verkooppunten. Mocht er landelijk beweging komen in het vuurwerkdebat dan kunnen we dit aspect meewegen, maar op dit moment is vuurwerk een legaal product dat verhandeld mag worden. Daar hebben als gemeente geen invloed op.

De onderzoekers concluderen ook dat de blusinstructies voor de brandweer bij vuurwerkbranden ontoereikend zijn.

9. Deelt het college deze conclusie voor de Utrechtse brandweer en zo ja, wat gaat het college doen om dit te verbeteren? Zo nee, hoe zit het dan?

Opslaglocaties van vuurwerk vragen in kader van calamiteitenbestrijding in zijn algemeenheid extra aandacht. Brandweerpersoneel krijgt bijvoorbeeld bij incidenten via de Mobiele Informatievoorziening (MOI) van de VRU direct alle nodige informatie als er op een locatie vuurwerk ligt opgeslagen, zodat ze hun strategie aan kunnen passen. De richtlijn ‘Veilig optreden bij Vuurwerk’ is op grond van de bevindingen van de Universiteit Twente inmiddels aangescherpt. Deze VRU-richtlijn is er op gericht bij een incident met legaal of illegaal vuurwerk, de veiligheid van de brandweermensen en de omgeving zo veel mogelijk te garanderen. We zijn van mening dat hiermee op dit moment binnen de VRU de blusinstructiesvoor de brandweer bij vuurwerkbranden toereikend zijn.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks