Motie Scherpere indicator evene­menten met dieren


3 december 2020

Motie 399/2020

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 3 december 2020 gezien de bespreking van de Programmabegroting 2021,

Constaterende dat:

  • In het hoofdstuk Openbare Ruimte en Groen van de Programmabegroting 2021 bij subdoelstelling 2.2 Prestatie-indicator P2.2.4 staat; “Aantal evenementen (waarvoor vergunning” [sic] en daarachter de cijfers 10, 9 en 8 bij respectievelijk de jaren 2021, 2022 en 2023 genoemd staan;
  • Deze cijfers gelezen kunnen worden als doelstelling, maar dat ze volgens het college hier meer staan ter illustratie;
  • Deze indicator nu onterecht het beeld geeft dat het zonder voorwaarden op het gebied van dierenwelzijn, acceptabel is dat jaarlijks een aantal evenementen gebruik maakt van dieren;
  • De gemeente met organisatoren in gesprek blijft gaan over nut en noodzaak van het inzetten van dieren bij evenementen, wat in de praktijk regelmatig betekent dat organisatoren wordt afgeraden gebruik te maken van dieren.

Overwegende dat:

  • Het goed is dat de Programmabegroting (en het Duurzaamheidsverslag) wel de inspanningen tegen het gebruik van dieren bij evenementen blijft benoemen, zodat de raad het college hierop kan bevragen, maar dat genoemde indicator een vertekend beeld kan geven;
  • Het voor te stellen is dat evenementen met dieren, waarbij deze dieren in hun natuurlijke omgeving blijven én daar niet verstoord worden (bijvoorbeeld het observeren van dieren in het wild of educatieve activiteiten op steedes), wel plaatsvinden in Utrecht.

Draagt het college op om:

  • In de volgende Programmabegrotingen en Voorjaarsnota’s, de Prestatie-indicator P2.2.4, luidend “Aantal evenementen (waarvoor vergunning” [sic], met de daarachter genoemde cijfers per 2021, 2022 en 2023, aan te scherpen en anders te verwoorden, en wel als:

“Aantal evenementen waarbij dieren worden ingezet die daarvoor uit hun natuurlijke leefomgeving worden gehaald of in hun natuurlijke gedrag worden verstoord”.

  • Middels deze prestatie-indicator te evalueren bij hoeveel evenementen nog dieren op een storende manier worden ingezet, maar hieraan ook het streefgetal 0 te verbinden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen