Amen­dement Verduur­zaming evene­menten via extra geld Evene­men­ten­fonds


3 december 2020

Amendement 156/2020

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 3 december 2020 gezien de bespreking van de Programmabegroting 2021,

Constaterende dat:

  • In het hoofdstuk Maatregelen Corona van de Programmabegroting 2021 bij subparagraaf 1.2.1 ‘Essentiële voorzieningen in stad, wijk en buurt’ onder het kopje ‘Evenementen’ staat dat het college 0,3 miljoen extra aan het evenementenfonds EFU wil toevoegen.

Overwegende dat:

  • Evenementen en festivals een grote ecologische voetafdruk kunnen hebben door transport, catering, afval(inzameling), stroomvoorziening en locatiegebruik;
  • Er op het gebied van verduurzaming van evenementen en festivals enorm veel mogelijkheden zijn voor organisatoren om hun negatieve milieueffect aanzienlijk te verminderen door groenere keuzes te maken op de onder het vorige punt genoemde gebieden;
  • Sommige evenementen en festivals al erg goed bezig zijn en vooroplopen op het gebied van verduurzaming;
  • Aanvragen voor het evenementenfonds reeds door een externe toetsingscommissie beoordeeld worden op criteria met een scoringssysteem, maar dat verduurzaming nog geen criterium is;
  • Verduurzaming in lijn met de Green Deal Circulaire Festivals een nieuw toetsingscriterium zou moeten zijn in elk geval voor de extra 0,3 miljoen voor het evenementenfonds.

Besluit:

  • Beslispunt 4 van het raadsvoorstel Programmabegroting 2021 vast te stellen, met dien verstande dat in de Programmabegroting 2021 op pagina 24 punt 1.2.1, onder het kopje ‘Evenementen’ de zin: “De doelstelling van het EFU is voor aanvragen vanaf 1 augustus aangepast van ‘nieuwe en grootschalige evenementen met een internationale uitstraling’ naar ruimte voor lokale en regionale activiteiten en evenementen die bijdragen aan de identiteit van Utrecht, met aandacht voor leefbaarheid, inclusiviteit en sociale cohesie in buurten en wijken.”

te wijzigen naar:

“De doelstelling van het EFU is voor aanvragen vanaf 1 augustus aangepast van ‘nieuwe en grootschalige evenementen met een internationale uitstraling’ naar ruimte voor lokale en regionale activiteiten en evenementen mits ze een aantoonbare verduurzamingsslag maken in lijn met de Green Deal Circulaire Festivals of reeds vooroplopen op het gebied van verduurzaming, die tevens bijdragen aan de identiteit van Utrecht, met aandacht voor leefbaarheid, inclusiviteit en sociale cohesie in buurten en wijken.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, Denk

Tegen

PVV, SP, S&S, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD