Motie Meer mogelijk op zelf­bouw­kavels


3 december 2020

Motie 379/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 december 2020, ter bespreking van Begroting 2021,

Constaterende dat:

 • De woningprijzen de pan uit rijzen en steeds minder mensen een betaalbare woning kunnen vinden;
 • De gemeente op dit moment strikte regels hanteert op het gebied van zelfbouwkavels zoals: maximale grootte en wat er op de zelfbouwkavel gebouwd mag worden;
 • Er een wooncrisis is;
 • Woonwensen van inwoners in beweging zijn en niet altijd meer aansluiten op de standaard projectmatige bouw.

Overwegende dat:

 • Dit college op verdichting inzet;
 • We meer woningen in plaats van minder woningen willen bouwen;
 • Te grote zelfbouwkavels niet passend zijn voor de verdichtingsinzet;
 • Wenselijk is op een andere manier met zelfbouwkavels om te gaan;
 • Een groeiend gedeelte van de samenleving behoefte heeft aan een overzichtelijk, zelfvoorzienend leven zonder een grote hypotheekschuld, zonder veel spullen en zonder het verspillen van hulpbronnen.

Spreekt uit dat:

 • De raad meer Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Medeopdrachtgeverschap (MO) in de stad wil.

Draagt het college op:

 • Inzichtelijk te maken hoe in toekomstige bouwplannen vaker kleinere zelfbouwkavels kunnen worden aangeboden;
 • Bij toekomstige zelfbouwkavels ook te stimuleren dat MO’s, CPO’s of meerdere huishoudens op 1 kavel worden toegelaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student&Starter
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen