Motie Bear­gu­men­teren komt voor bezui­nigen


3 december 2020

Motie 403/2020

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 3 december 2020 gezien de bespreking van de Programmabegroting 2021,

Constaterende dat:

  • Het college in deze programmabegroting voorstelt om in de periode vanaf 2024 het budget voor de lokale omroep met twee derde te verminderen: van 0,715 miljoen naar 0,240 miljoen;
  • Het nog ontbreekt aan een overzicht wat de gevolgen van een dergelijk rigoureuze bezuiniging zouden zijn en de raad niet in de gelegenheid is gesteld hierover een mening te delen.

Overwegende dat:

  • De voorgenomen bezuiniging pas ingaat vanaf 2024 en er dus nog ruim de tijd is om dekking en alternatieven te onderzoeken;
  • Het verstandiger is om éérst de gevolgen van een bezuiniging in kaart te brengen en een visie te ontwikkelen en pas daarna tot een eventuele bezuiniging te besluiten, in plaats van andersom;
  • Een stad als Utrecht een degelijke lokale omroep nodig heeft met onafhankelijke media die breed verslag doen van wat er speelt in de stad en die lokale programma’s maken voor onze inwoners;
  • Om de kwaliteit van de lokale omroep te waarborgen, en om ervoor te zorgen dat er over lokaal beleid degelijke verslaglegging kan blijven bestaan, er een groter budget nodig is dan alleen het wettelijk normbedrag.

Draagt het college op:

  • De bezuiniging van twee derde van de bijdrage aan een lokale omroep terug te draaien;
  • Met een voorstel te komen voor een alternatieve dekking voor het tekort dat hierdoor gaat ontstaan,
  • In het aangekondigde visiedocument over de lokale omroep scenario’s te schetsen over wat er met verschillende budgetten wel en niet kan;
  • Voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 te komen met een scenario waarin de bezuiniging van twee derde van het budget die in zou gaan vanaf 2024 géén doorgang vindt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, Denk, PvdA

Tegen

S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, VVD