Amen­dement Een herin­ne­ringsboom met een verhaal voor elke wijk


3 december 2020

Amendement 149/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 december, gezien het raadsvoorstel Programmabegroting d.d. 1 oktober 2020 met kenmerk 7987162,

Constaterende dat:

 • De raad meermaals de wens heeft uitgesproken de stad Utrecht te vergroenen en het principe ‘Groen, tenzij…’ wordt gehanteerd;
 • De stad Utrecht 900 jaar stadsrechten viert;
 • De wethouder heeft toegezegd heeft in dat kader een bomenweggeefactie te willen houden.

Overwegende dat:

 • Het toevoegen van 900 bomen aan de stad op plekken waar die nog niet voorzien zijn een mooie herinnering aan 900 jaar stadsrechten vormt;
 • Hiermee de herinnering nog niet tastbaar en zichtbaar is in de wijken;
 • Binnen de reguliere kaders van grondexploitaties en beheer openbare ruimte en groen meestal geen ruimte is voor grote maten bomen;
 • De raad wordt voorgesteld in een in te dienen Amendement om 500 duizend euro uit de reserve Hamlaan te halen voor de planvorming Rijnenburg. Daarna nog 160 duizend euro in de reserve overblijft.

Draagt het college op:

 • Verzoekt het college op 10 plekken in de stad (1 per wijk) een substantiële boom te plaatsen;
 • Te kiezen voor bomen ‘met een verhaal’ passend bij de plek en plaats;
 • Over de stad heen te variëren tussen pleinen en parken;
 • Locaties te kiezen waar de boom direct iets toevoegd aan de beleving;
 • Een zo groot mogelijk deel van het budget daadwerkelijk aan te wenden voor de bomen;
 • In 2021 de inwoners van een wijk te betrekken bij de keuze van de locaties en boom zodat in 2022 gepland kan worden.

Besluit:

De Programmabegroting 2021 d.d. 1 oktober 2020 met kenmerk 7987162 vast te stellen, met dien verstande dat 160.000 euro van de middelen die middels amendement A30/2012 waren bestemd voor de realisatie van een mogelijke openbare begraafplaats aan de Hamlaan, worden herbestemd voor de actie ‘herinnering aan 900 jaar stadsrechten in elke wijk’.

Gertjan te Hoonte, VVD
Dimitri Gilissen, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Susanne Schilderman, D66 Utrecht
Erwin Virginia, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Beargumenteren komt voor bezuinigen

Lees verder

Amendement Behoud regeling Stimulering Initiatieven Duurzame Ontwikkeling in 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer