Amen­dement Behoud regeling Stimu­lering Initi­a­tieven Duurzame Ontwik­keling in 2021


3 december 2020

Amendement 164/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 december 2020, ter bespreking van de Programmabegroting 2021.

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt om de SIDO-regeling te stoppen.

Overwegende dat:

  • Vele succesvolle initiatieven in hun opstartfase geholpen zijn door deze regeling, denk daarbij aan Energie-U, Buurtmobiel, stichting Tafelboom, wijkcoöperatie Kanaleneiland, de Buurtcamping, moestuin De Haar, Vers uit de Tuin en de Oosterspoorbaan;
  • De SIDO-regeling niet alleen heel succesvol is, maar ook een netwerk heeft opgebouwd van contacten, kennis, ervaring en andere goede verbindingen die niet verloren mag gaan;
  • De SIDO-regeling unieke waarde heeft, omdat:

a. één van de weinige wijkoverstijgende regelingen is, in tegenstelling tot het Initiatievenfonds;

b. volledig “ontschot” is, waardoor een aanvraag niet tussen wal en schip valt;

c. aanvragers geholpen worden bij het doen van een aanvraag, wat het heel laagdrempelig (en niet-bureaucratisch) maakt.

  • Verduurzaming van onze gemeente juist versneld kan worden door initiatieven van onderop waar het enthousiasme en draagvlak van onze inwoners centraal staat.

Besluit:

  • De SIDO-regeling in 2021 te behouden, hiervoor de volgende dekking te hanteren en in de eerste begrotingswijziging in 2021 te verwerken:

a. De oorspronkelijke subsidiepot van 90.000 euro te verlagen naar 70.000 euro;

- Daarvoor 40.000 euro te benutten van de subsidie “RSU ruimte voor initiatief” (die bevat een niet-meerjarig vastgesteld bedrag van 350.000 euro in 2021);

- Daarvoor 20.000 euro te benutten uit de subsidiepot van het Initiatievenfonds;

- Daarvoor 10.000 euro te dekken middels externe financiering, en dit (in goed overleg) een verantwoordelijkheid te laten zijn van stichting Utrecht Natuurlijk;

  • Op een later moment in 2021 de gemeenteraad te informeren over de (on)mogelijkheden om de regeling ook langer voort te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Een herinneringsboom met een verhaal voor elke wijk

Lees verder

Motie Hulp bij bemiddeling bij overlast door houtrook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer