Motie Nieuwe biomas­sa­cen­trales zijn niet wenselijk


3 juni 2021

Motie 105/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, ter bespreking van de Transitievisie Warmte deel I,

Constaterende dat:

  • Biomassa door het college aangemerkt wordt als de minst favoriete vorm van duurzame warmte, maar het college ondertussen de komst van nieuwe biomassacentrales niet kan tegengaan, met als gevolg dat er een nieuwe biomassacentrale voor een asfaltcentrale komt op Lage Weide.

Overwegende dat:

  • Biomassa als bron van duurzame energie steeds meer onder vuur komt te liggen;
  • Het wenselijk is dat de (vervuilende) industrie afstapt van het gebruik van gas, en deze sector aangemoedigd wordt om over te stappen op echt duurzame warmte.

Draagt het college op:

  • Breeduit uit te spreken dat nieuwe biomassacentrales in Utrecht niet wenselijk zijn;
  • Met bedrijven, die toch graag een biomassacentrale willen, in gesprek te gaan en bij hen erop aan te dringen af te zien van biomassa, alsook af te zien van fossiele bronnen, en hen te verleiden gebruik te maken van echt duurzame bronnen van energie;
  • Te verkennen op welke wijze, bijvoorbeeld via de mogelijkheden van de Omgevingswet, aanvragen voor nieuwe biomassacentrales geweigerd kunnen worden, en de raad over deze verkenning te informeren en hierbij aan te geven wat de consequenties zijn;
  • Indien de verkenning oplevert dat er mogelijkheden zijn tot het voorkomen van de komst van biomassacentrales, deze instrumenten uitsluitend in te zetten als dit niet tot gevolg heeft dat er fossiele brandstoffen worden gebruikt (dus dat er mogelijkheden zijn om echt duurzame bronnen te benutten).

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Bülent Isik, PvdA
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Jelmer Schreuder, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, VVD