Motie Oproep tot afschaffen SDE-subsidies voor biomassa


3 juni 2021

Motie 104/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, ter bespreking van het Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel I;

Constaterende dat:

 • het Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel I beoogt om te komen tot een CO2-vrije warmtevoorziening in 2050;

Overwegende dat:

 • biomassacentrales meer CO2 per kWh uitstoten dan gas;
 • Amerikaanse natuurorganisaties oproepen met het stoppen van Europese biomassacentrales vanwege de verwoestende werking op de Amerikaanse natuurgebieden;
 • biomassa in theorie CO2-neutraal kan zijn, echter door achterblijven herbeplanten en de tijdsperiode tussen verbranden en het groeien dit in de praktijk niet zo is;
 • honderden internationale wetenschappers hebben aangetoond dat door het gebruik van houtige biomassa, bomen worden bedreigd en daarmee het klimaat;
 • juist het planten van bomen als een van de grote oplossingen wordt gezien om klimaatverandering tegen te gaan;
 • investeringen in biomassa, investeringen in de ontwikkeling van echte duurzame energie (zoals waterstof) in de weg staan;
 • de verbranding van houtige biomassa de markt voor alternatieven voor gas in de energietransitie kleiner maakt;
 • er een overcapaciteit is aan biomassacentrales ten opzichte van snoeihout. En dus elke centrale zorgt voor meer ontbossing;
 • er naar aanleiding van een landelijke motie dit jaar er geen geld zal gaan naar het verbranden van houtige biomassa totdat het afbouwpad over houtige biomassa met de Kamer is gedeeld;
 • het met het oog op de formatie belangrijk is om de druk voor het afschaffen van biomassasubsidie hoog te houden;
 • een uitspraak van de raad van een G4-stad een duidelijk signaal is dat aan deze druk kan bijdragen;

Draagt het college op:

 • bij het Rijk te pleiten voor het permanent afschaffen van de SDE-subsidies voor biomassa.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, S&S, SBU, Denk

Tegen

CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD