Motie Accepteer de kwali­teits­ver­klaring niet langer


3 juni 2021

M106/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, ter bespreking van Transitievisie Warmte deel I,

Constaterende dat:

 1. Eneco een kwaliteitsverklaring afgeeft die iets zegt over de duurzaamheid van stadsverwarming;
 2. Er met deze kwaliteitsverklaring met een hoog rendement voor stadsverwarming gerekend mag worden mede omdat dit hoge rendement gebaseerd is op de aanname dat het verbranden van biomassa CO2-neutraal zou zijn;
 3. Onderzoek van adviesbureau Zorn heeft aangetoond dat door het hanteren ontwikkelaars van nieuwbouw, aangesloten op stadsverwarming, minder duurzaamheidsmaatregelen hoeven te nemen en dat bewoners gemiddeld 600 euro per jaar meer uitgeven aan energie;

Overwegende dat:

 1. Het wenselijk is dat nieuwbouw zo duurzaam mogelijk gerealiseerd wordt, maar het gebruik van de kwaliteitsverklaring van negatieve invloed is op duurzame nieuwbouw;
 2. We inwoners niet moeten opzadelen met een hogere energierekening vanwege het accepteren van de verklaring;
 3. Het college zegt de kwaliteitsverklaring te moeten accepteren, maar dat uit jurisprudentie blijkt dat dit niet hoeft;

Draagt het college op:

 1. De kwaliteitsverklaring van Eneco zo snel als mogelijk doch uiterlijk per 1 januari 2022 niet meer te accepteren bij de zogenaamde BENG-berekeningen die nodig zijn bij de aanvraag van omgevingsvergunningen;
 2. Indien nodig hierover te communiceren met initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Henk van Deún, Partij voor de Vrijheid
Ruurt Wiegant, SP
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, PVV, SP, S&S, SBU, Denk, VVD

  Tegen

  CDA, GL, CU, D66