Motie Klimaat­neu­traal, en rap ermee!


17 juni 2021

Motie 112/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 juni 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

 • Het vorige coalitieakkoord (‘Utrecht maken we samen’, 2014-2018) als doel noemde dat Utrecht uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zou zijn;
 • Het huidige coalitieakkoord (‘Utrecht Ruimte voor iedereen’, 2018-2022) als doel noemt dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal is;
 • De Ruimtelijke Strategie Utrecht beoogt dat Utrecht in 2050 klimaatneutraal is;
 • De raadsbrief Visie Klimaatadaptatie Utrecht en Visie Water en Riolering d.d. 17 juni 2021 stelt dat de schade van klimaatverandering tot 2050 oploopt tot 1,6 miljard en meer;

Overwegende dat:

 • De gevolgen van klimaatverandering desastreus zijn voor mens, dier, natuur en milieu en we nog maar 10 jaar de tijd hebben om dit te voorkomen;
 • Klimaatbeleid nu wellicht duur is, maar dat de schade alleen maar toeneemt hoe langer we wachten;

Draagt het college op:

 • Het doel vast te leggen dat Utrecht klimaatneutraal is in uiterlijk 2030;
 • Voor deze doelstelling een helder en inzichtelijk klimaatbeleid te ontwikkelen met concrete en controleerbare tussendoelen;
 • Dit plan, inclusief financiële onderbouwing, uiterlijk aan de raad voor te leggen bij de Voorjaarsnota 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

NB Deze motie is ingetrokken bij het slotdebat op 8 juli 2021 en vervangen door deze motie: Tijd voor Plan B: klimaatneutraal doe je zo


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen