Motie Geen sport­budget naar city­mar­keting


17 juni 2021

Motie 126/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 juni 2021, ter bespreking van raadsvoorstel “Utrechtse sportagenda”

Constaterende dat:

 1. Het actief beoefenen van sport, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen;
 2. Grote prestige-evenementen veel geld kosten en als doel hebben dat meer mensen onze stad bezoeken, maar dat inwoners ondertussen passief aan de kant staan te kijken;

Overwegende dat:

 1. Topsport weliswaar kan inspireren om zelf te gaan bewegen, maar het effectiever is om direct zelf te gaan sporten;
 2. Inwoners van Utrecht voor hun gezondheid voornamelijk gebaat zijn bij middelen en sportfaciliteiten voor breedtesport;
 3. Sportbudget daarom besteed moet worden aan het daadwerkelijk het faciliteren van onze eigen inwoners om te gaan bewegen;
 4. Citymarketing geen onderdeel van sport is;
 5. Topsport niet ten koste mag gaan van breedtesport;

Draagt het college op:

 1. Prestigieuze sportevenementen die als doel hebben Utrecht op de kaart te zetten, niet meer te financieren met (breedte)sportbudget, maar hiervoor het programma economie (waar ook stadspromotie onder valt) te benutten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, Denk


  Status

  Verworpen

  Voor

  Denk, SBU, PvdD, SP, PvdA

  Tegen

  PVV, S&S, CDA, GL, CU, D66, VVD