Amen­dement Gezonde en duurzame voeding in sport­kan­tines


17 juni 2021

Amendement 51/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 juni 2021 gezien het raadsvoorstel Utrechtse sportagenda d.d. 17 juni 2021, kenmerk 8645261

Constaterende dat:

 1. Bij een gezonde leefstijl ook een gezonde sportkantine hoort;
 2. In de Utrechtse sportagenda het woord sportkantine niet voorkomt;
 3. Bij de commissiebehandeling van het raadsvoorstel de wethouder heeft toegezegd gezonde voeding in sportkantines specifiek te benoemen bij de uitwerking van de koppeling tussen sport en gezondheid;

Overwegende dat:

 1. Beschikbaarheid van en toegankelijke kennis over gezonde en duurzame voeding belangrijk is voor de gezondheid van inwoners van Utrecht;
 2. Het merendeel van de sportkantines in Utrecht tot op heden grotendeels, of enkel, ongezond en niet-duurzaam voedsel aanbiedt;
 3. Het wenselijk is om de ambitie om gezonde sportkantines te realiseren kracht bij te zetten;
 4. Alle sportkantines in Utrecht gezonde en duurzame voeding als optie in hun aanbod zouden moeten hebben;

Besluit:

Onder beslispunt 1b van het raadsvoorstel Utrechtse Sportagenda d.d. 17 juni 2021, kenmerk 8645261, een extra thema toe te voegen:

6). Sport krijgt een nadrukkelijke rol in het versterken van gezondheid en verkleinen van gezondheidsverschillen. Hierbij wordt ook toegewerkt naar voornamelijk gezond en duurzaam aanbod van eten en drinken in alle sportkantines.

En de Utrechtse Sportagenda dienovereenkomstig aan te passen.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Denk, PvdD

  Tegen

  PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD