Motie Honden aan de lijn-bordjes in natuur­ge­bieden


10 november 2022

Motie 312/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023,

Constaterende dat:

 • Er in Utrechtse natuurgebieden zeer regelmatig honden loslopen;
 • De APV verbiedt om in natuurgebieden binnen de bebouwde kom honden los te laten lopen;
 • Deze bepaling in de APV echter niet geldt voor natuurgebieden buiten de bebouwde kom;
 • Een aanlijnplicht voor honden voor deze gebieden kan worden ingesteld door bij alle ingangen van het gebied een bordje neer te zetten;

Overwegende dat:

 • Loslopende honden een gevaar vormen voor andere dieren, vooral in groengebieden;
 • Deze reden op de bordjes vermeld kan worden, wat helpt voor de bewustwording;
 • Niet iedere inwoner de APV kent en op de hoogte is van de aanlijnplicht, en het verwarrend is dat in sommige natuurgebieden, bijvoorbeeld in Amelisweerd, wél “honden aan de lijn”-bordjes staan en de bebouwde komgrens bepaalt of er een verbod geldt;
 • Het plaatsen van borden voor iedereen duidelijk maakt dat honden aangelijnd dienen te zijn en het elkaar wijzen op het aanlijnen van honden hierdoor wordt vergemakkelijkt;
 • Het plaatsen van borden buiten de bebouwde kom een verbod instelt waardoor boa’s van THOR handhavend kunnen optreden tegen mensen die in deze gebieden een loslopende hond hebben;
 • Er vanuit buurtbewoners de vraag naar “honden aan de lijn”-bordjes is, bijvoorbeeld in natuurgebied Oud Zuilen en park Vechtoever;
 • Het consequent plaatsen van “honden aan de lijn”-bordjes in natuurgebieden verwarring over de regels rond het aanlijnen van honden voorkomt;

Draagt het college op:

 • “Honden aan de lijn”-bordjes te plaatsen in natuurgebieden;
 • Dit te financieren binnen het lopende programmabudget.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Overgenomen

Voor

Tegen