Motie Vergroen de (omgeving van) Spring­weg­garage


17 juni 2021

Motie 134/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 juni 2021 ter bespreking van Raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg.

Constaterende dat:

  • De omgeving van de Springweggarage behoorlijk stenig is;
  • Dat een groene invulling bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Overwegende dat:

  • Investeringen in een groene omgeving de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Springweg-Strosteeg niet in de weg moeten staan.

Roept het college op:

  • Zo snel mogelijk alle mogelijke maatregelen te nemen om de omgeving van de Springweggarage te vergroenen, bijvoorbeeld door:

- Te onderzoeken waar bomen geplant kunnen worden op plekken waar ze ook in de toekomst ingepast kunnen worden;

- Te ontharden, en groenstroken, heggetjes, plantenbakken en andere vormen van snippergroen toe te voegen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen