Amen­dement Herplant­termijn van 14 maanden na illegale kap


2 februari 2023

Amendement 3/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, gezien het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023 d.d. 2 februari 2023, kenmerk 10326712,

Constaterende dat:

1. De huidige herplantplicht oplegt dat men binnen 36 maanden na het verkrijgen van een kapvergunning de herplant moet uitvoeren en dat dit er meestal toe leidt dat herplant er pas na 36 maanden staat;

2. In veel gevallen geen fysieke beperking of ruimtelijke reden is waarom herplant niet direct of in het eerstvolgende plantseizoen gerealiseerd kan worden;

Overwegende dat:

1. De gemeente Utrecht zowel de klimaat- als de biodiversiteitscrisis heeft uitgeroepen;

2. Het daarom essentieel is dat herplant zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt;

3. Dit extra van belang is in het geval van illegale kap, omdat de boom in beginsel niet eens gekapt had mogen worden;

4. Een herplanttermijn van 14 maanden speling biedt om rekening te houden met o.a. het broedseizoen en andere natuurlijke omstandigheden die invloed uitoefenen op wanneer het gunstigste plantmoment is;

Besluit:

Aan beslispunt 3 van het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023 d.d. 2 februari 2023, kenmerk 10326712 als toe te voegen:

1. Met dien verstande dat in artikel 1, lid E (houdende de wijziging van artikel 4.11 van de APV), onder b van het wijzigingsbesluit APV Kapregels en in artikel 20, lid 20.7, onderdeel 1 van het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht, de woorden “de verplichting opleggen overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn" worden gewijzigd in “de verplichting opleggen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 maanden te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen”.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen