Motie 2x1 30 km/u Graadt van Roggenweg


2 februari 2023

Motie 27/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het raadsvoorstel bestemmingsplan Lombokplein en omgeving,

Constaterende dat:

1. Het sinds de toekomstvisie Utrecht Centrum A Healthy Urban Boost de ambitie is om ook de Graadt van Roggenweg als een 2x1 stadstraat in te richten;

2. De uitwerking van Motie 54/2021: “30 km/u en minder asfalt” voor het deel vanaf de Sowetobrug tot aan de Koningsbergerstraat op een later moment volgt, mede in afwachting van ontwikkelingen op het gebied van de landelijke invoering van 30 km/u binnen de bebouwde kom (raadsbrief 4 maart 2022);

3. De raad met het vaststellen van het bestemmingsplan Lombokplein en omgeving geen definitief besluit neemt over de herinrichting van de Graadt van Roggenweg;

4. Het bestemmingsplan een herinrichting mogelijk maakt op basis van het nog niet vastgestelde Voorlopig Ontwerp (waarin de weg tussen De Overste Den Oudenlaan en de Koningsbergerstraat nog geen 30 km/u is en waarin een groot deel van de Graadt van Roggenweg geen 2 x 1 is) maar ook een herinrichting naar 2x1 30 km/u;

5. Er tot eind 2024 de tijd is om een besluit te nemen of de hele Graadt van Roggenweg ingericht kan worden als 2x1 30 km /u bij de herinrichting.

Overwegende dat:

1. Er op dit moment nog te veel autoverkeer over de Graadt van Roggenweg gaat om nu volledige herinrichting naar 2x1 en 30 km/u mogelijk te maken;

2. Het inmiddels beleid is om doorgaand en stilstaand autoverkeer in het centrum van de stad zo veel als mogelijk tegen te gaan door mobiliteitstransitie en parkeren op afstand;

3. De komende periode er meer duidelijkheid zal komen over landelijke richtlijnen voor 30 km/u binnen de bebouwde kom;

4. De komende jaren belangrijke herinrichtingen uitgevoerd worden, zoals de knip Catherijnesingel, herinrichting Westplein, herinrichting Amsterdamsestraatweg, die naast andere maatregelen uit het bestaande mobiliteitsbeleid bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van het doorgaand autoverkeer over de Graadt van Roggenweg;

5. Er nog geen analyse heeft plaatsgevonden van de verkeersdruk op de Graadt van Roggenweg die veroorzaakt wordt door bestemmingsverkeer voor gebouwen langs de Graadt van Roggenweg, in de omgeving van het Jaarbeursplein en het beursgebied en bestemmingsverkeer voor de Leidseweg en omgeving en Lombok;

6. Er nog geen analyse heeft plaatsgevonden van de mogelijke maatregelen om deze lokale verkeersdruk te verminderen en 2x1 30 km/u mogelijk te maken, zoals:

a. dynamisch Verkeersmanagement om de instroom te beperken,

b. vrijwillige of meer verplichtende afspraken over mobiliteitsbeleid van gebruikers van de gebouwen in de omgeving om autoverkeer naar en autoparkeren bij die gebouwen te beperken,

c. vereenvoudiging van (de verkeersregeling bij) kruisingen en afslagen om aantal en lengte van invoegstroken te beperken,

d. aanscherping van het stedelijk mobiliteitsbeleid,

7. Herinrichtring van de hele Graadt van Roggenweg naar 2x1 30 km/u en vermindering van het autoverkeer over de Graadt van Roggenweg bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en het terugdringen van de geluidhinder en luchtverontreiniging in dit gebied.

Spreekt uit dat:

1. Na te streven dat de Graadt van de Roggenweg vanaf de Overste den Oudenlaan zo snel als mogelijk heringericht wordt naar 2x1 en 30 km/u en bij voorkeur bij de totale herinrichting van het Westplein/Lombokplein.

Draagt het college op:

1. Uiterlijk eind 2024 de noodzakelijke keuzes en besluiten aan de raad voor te leggen die nodig zijn om deze herinrichting mee te kunnen nemen in de totale herinrichting van het Westplein/Lombokplein;

2. Als herinrichting naar 2x1 30 km/u niet mogelijk is bij de totale herinrichting van het Westplein/Lombokplein, aan te geven wanneer herinrichting naar 2x1 30 km/u wel mogelijk is;

3. Ter voorbereiding van deze besluitvorming tijdig te onderzoeken:

a. Wat de oorzaken zijn dat herinrichting naar 2x1 en 30 km/u nog niet mogelijk is,

b. Of en welke extra maatregelen nodig zijn om de herinrichting mogelijk te maken,

c. Of en welke consequenties dit eventueel heeft voor prioriteiten in het mobiliteitsbeleid,

En gaat over tot de orde van de dag.

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Bina Chirino, ChristenUnie
Yvonne Hessels, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Herplanttermijn van 14 maanden na illegale kap

Lees verder

Amendement Herplanttermijn van 14 maanden voor bomen op gemeentelijke vellijst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer