Amen­dement Minimaal gelijk­waardige herplant na illegale kap


2 februari 2023

Amendement 5/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, gezien het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023 d.d. 2 februari 2023, kenmerk 10326712,

Constaterende dat:

1. De herplantplicht in de praktijk vaak leidt tot herplant van bomen van mindere waarde voor klimaat, ecologie en milieu in termen van bijvoorbeeld boomsoort, leeftijd, bladvolume of houtmassa dan de gekapte boom had;

Overwegende dat:

1. De gemeente Utrecht zowel de klimaat- als de biodiversiteitscrisis heeft uitgeroepen;

2. Minimaal gelijkwaardige herplant na illegale kap essentieel is om deze crises niet te verergeren;

3. Om gelijke waarde te behalen eventueel méér dan één boom herplant kan worden, eventueel deels op een andere plek;

Besluit:

Aan beslispunt 3 van het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023 d.d. 2 februari 2023 kenmerk 10326712 toe te voegen: 1. Met dien verstande dat in artikel 1, lid E (houdende de wijziging van artikel 4.11 van de APV) onder d van het wijzigingsbesluit APV Kapregels het volgende wordt toegevoegd: “Bij een verplichting zoals onder b dient de herbeplanting minimaal gelijke waarde te hebben voor klimaat, ecologie en milieu.” 2. Met dien verstande dat in artikel 20, lid 20.7 onder 5 van het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht wordt toegevoegd: “Bij een verplichting zoals onder 1 dient de herbeplanting minimaal gelijke waarde te hebben voor klimaat, ecologie en milieu.”

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, Denk, S&S

Tegen

VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)