Motie GFT-inza­meling in de gehele gemeente


10 november 2022

Motie 315/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026,

Constaterende dat:

  • Niet overal in Utrecht GFT-afval wordt ingezameld, waardoor bewoners door de gemeente niet in staat worden gesteld hun GFT-afval te scheiden en daardoor genoodzaakt zijn dit bij het restafval te doen;
  • Er vorig jaar gemiddeld 36 kilogram GFT per inwoner apart werd ingezameld, terwijl er 220 kilogram restafval werd opgehaald, waarin maar liefst 63 kilogram aan GFT zat, dat dus nog beter gescheiden had kunnen worden.

Overwegende dat:

  • Het een gemiste kans is als GFT niet overal in Utrecht apart wordt ingezameld, omdat een grote hoeveelheid restafval nu zinloos verbrand wordt. Dit had ook hergebruikt kunnen worden;
  • Inwoners het vervelend en niet duurzaam vinden als zij geen GFT mogen scheiden, met als reden omdat ze in hoogbouw en oude wijken wonen, terwijl er ook voor dat soort woningen creatieve oplossingen bestaan;
  • De wethouder in de begrotingscommissie EDW dd. 20 oktober 2022 heeft gezegd samen met Rotterdam te werken aan een nieuw inzamelmiddel en dat we deze kans moeten benutten voor een daadwerkelijk beter GFT-beleid in Utrecht.

Draagt het college op:

  • GFT-inzameling in de hele gemeente Utrecht mogelijk te maken in elk type buurt en woning;
  • Ook in buurten waar nu wel GFT apart wordt ingezameld (nieuw) beleid te ontwikkelen met als doel de hoeveelheid GFT in het restafval te laten afnemen;
  • Voor de Voorjaarsnota 2023 te komen met een raadsvoorstel met plan van aanpak. Indien dit te vroeg is, in Q1 dan de raad te informeren met een routekaart met tijdlijn, einddoelen en concrete tussenstappen wanneer wel in heel gemeente Utrecht GFT ingezameld wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Joost Vasters, D66
Charlotte Passier, VOLT


Status

Overgenomen

Voor

Tegen