Motie Een visie op bodem­leven in de onder­grond


27 januari 2022

Motie 2022/6

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 27 januari 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel verordening kabels en leidingen, wijziging APV en legesverordening,

Constaterende dat:

 1. Het college de raad voorstelt een verordening voor de ondergrond vast te stellen;
 2. Het college heeft aangekondigd in 2022 een Visie op de Ondergrond aan de raad aan te bieden;
 3. Er onder onze voeten een heel ecosysteem te vinden is bestaande uit bacteriën, schimmels, nematoden en nog veel meer organismen;
 4. Dit bodemleven bijdraagt aan de gezondheid van bomen en planten in onze openbare ruimte;

Overwegende dat:

 1. Werkzaamheden in de ondergrond het bodemleven zouden kunnen verstoren;
 2. Door bij werkzaamheden in de ondergrond bewust te zijn van de impact ervan op het bodemleven, deze verstoring beperkt kan worden;
 3. In de ordening van de ondergrond al rekening gehouden wordt met boomwortels en bepalingen met betrekking tot gemeentelijke groenvoorzieningen opgenomen zijn, maar er nog geen enkel beleid voor het bodemleven en de bescherming daarvan is vastgesteld;
 4. Het bodemleven cruciaal is voor de algehele balans van een ecosysteem en in de huidige klimaatcrisis alles gedaan moet worden om ecosystemen in balans te houden en terug in balans te brengen;

Roept het college op:

 1. In de nog te ontwikkelen Visie Ondergrond beleid voor bodemleven uit te werken en ambities en maatregelen voor de bescherming van het bodemleven op te nemen;
 2. Na het vaststellen van de Visie Ondergrond ook een wijzigingsvoorstel voor de Verordening Kabels en Leidingen voor te legen waarin bepalingen opgenomen zijn die, in lijn met de Visie Ondergrond, erop gericht zijn
  1. Verstoring van het bodemleven te beperken;
  2. Aan vergunningen voor activiteiten in de ondergrond bepalingen te kunnen verbinden met betrekking tot het bodemleven;
  3. Het bodemleven te versterken en te beschermen;
 3. Hierbij ook het Handboek en de Nadere regel Kabels en leidingen overeenkomstig aan te vullen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen