Motie Biodi­ver­siteit voorop in tuinen en pocket­parks Nieuw Buurland


23 december 2021

Motie 2021/472

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 december 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen Nieuw Buurland (Staatsliedenbuurt)

Constaterende dat:

 1. Dit SpvE na vaststelling wordt uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan met onder meer het ontwerp voor de binnentuinen en pocketparks;
 2. Deze pocketparks en collectieve binnentuinen in beheer en eigendom bij Mitros blijven;

Overwegende dat:

 1. De biodiversiteit wereldwijd achteruitgaat en ook insecten en vogels in de stad het steeds moeilijker hebben;
 2. De juiste inrichting- en onderhoudskeuzes van pocketparks en binnentuinen kunnen bijdragen aan voedsel en schuilgelegenheid voor dieren en ook aan klimaatadaptatie;
 3. Het daarom belangrijk is dat het groen niet alleen bij aanleg, maar ook bij toekomstig beheer en onderhoud klimaatadaptief en biodivers blijft;
 4. Bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van pocketparks en binnentuinen rekening gehouden kan worden met biodiversiteit door:
  1. te kiezen voor kruiden, planten en bomen die voedsel, nestplaatsen en schuilgelegenheid bieden aan aanwezige soorten en kansrijke soorten, bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, insecten en andere dieren uit de "Big 30 van Utrecht";
  2. planning en methode van groenbeheer af te stemmen op ecologie, bijvoorbeeld zoals geadviseerd in het kleurkeur keurmerk van de Vlinderstichting;
 5. Rekening houden met biodiversiteit samengaat met ruimte voor verblijf in de binnentuinen;
 6. Mitros in de praktijk minder rekening houdt met klimaatadaptatie en biodiversiteit dan dat de gemeente zelf doet;
 7. In een Anterieure Overeenkomst en erfpachtsrecht afspraken tussen gemeente en Mitros kunnen worden gemaakt over ontwerp en inrichting van de openbaar toegankelijke binnentuinen en de instandhouding en onderhoud van hagen en groen;
 8. In de erfpachtovereenkomst een boetebeding is opgenomen voor het geval afspraken worden overtreden;

Draagt het college op:

 1. In de erfpachtovereenkomst en Anterieure overeenkomst afspraken met Mitros vast te leggen over het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de binnentuinen en pocketparks bij Nieuw Buurland, waarin bepaald wordt dat biodiversiteit leidend is en blijft bij te maken keuzes;
 2. Deze afspraken te blijven evalueren en indien nodig te handhaven middels het boetebeding uit de erfpachtovereenkomst;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen