Motie Werken binnen de grenzen van de aarde


17 september 2020

Motie 285/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 17 september 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Aangepast beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) en contour REP als onderzoeksagenda,

Constaterende dat:

  • De uitgangspunten bij de pijler Werken voornamelijk kwantitatief geformuleerd zijn;
  • Er een kwaliteitsslag nodig is richting een circulaire en sociale economie;
  • Dit punt aansluit bij het uitgangspunt van circulaire economie en maakindustrie dat al in de Contour staat;

Overwegende dat:

  • Het verstandig is om te zorgen dat ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio binnen de grenzen van de aarde blijven;
  • Het daarbij niet past dat we uitgaan van lineaire groei van het aantal bedrijven en het Bruto Regionaal Product (BRP), maar dat we moeten uitgaan van circulariteit;
  • Het daarom verstandig is de pijler werken niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief uit te werken;
  • Groei onder het ecologisch plafond betekent dat economische groei begrensd wordt door de grenzen van de planeet: bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor iedereen;
  • Economische ontwikkeling boven het sociale minimum betekent dat we de ondergrens van het sociaal fundament niet overschrijden: bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, een eerlijk loon en een veilige omgeving voor iedereen;

Verzoekt het college:

  • Zich in te zetten om de Contour REP te laten wijzigen zodat aan de uitgangspunten voor de pijler werken wordt toegevoegd:

Circulariteit: de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio blijven binnen de grenzen van de aarde (boven het sociale minimum, onder het ecologisch plafond).

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, SBU, Denk, CU, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zijn ook urgent voor REP

Lees verder

Motie Onderzoek de samenhang tussen groen én stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer