Motie Alle kleine groene beetjes helpen


14 november 2019

Motie 368/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• Op veel locaties in de stad kleine stukjes versteende openbare ruimte zijn, zoals onder meer bermen, middenbermen, vluchtheuvels;
• Op sommige locaties in de stad trottoirs dusdanig breed zijn dat de volle breedte niet benut wordt;
• Op diverse locaties in de stad kleine stukjes gras zijn, bijvoorbeeld bermen en rotondes, die weinig biodivers zijn,

Overwegende dat:

• Veel kleine stukjes samen een groot oppervlakte vertegenwoordigen;
• Vanuit het oogpunt van onder meer klimaatadaptatie, waterberging en biodiversiteit, groen beter is dan grijs;
• Kruiden en bloemen, ook in kleine hoeveelheden, beter voor de biodiversiteit zijn dan enkel gras;
• Een biodiverse beplanting waardevoller is dan gras, maar zelfs een stukje gras dat soms betreden of bereden wordt, beter is dan stenen,

Roept het college op:

• Gemeentebreed en met input van bewoners een inventarisatie te maken van kleine oppervlaktes openbare ruimte die vergroend kunnen worden;
• Bij het inventariseren ook oog te hebben voor kansen om de openbare ruimte zo biodivers mogelijk in te vullen;
• Deze inventarisatie voor de VJN 2020 te delen met de raad,

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD
Susanne Schilderman, D66
Erwin Virginia, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen