Motie Autoloze (feest)dag


14 november 2019

Motie 373/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019 ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• Er een jaarlijkse Europese Mobiliteitsweek is in september waaraan steden wereldwijd deelnemen;
• Het organiseren van een autoloze dag een manier is voor gemeenten om deel te nemen aan die week;
• In Nederland steeds vaker het voorstel wordt gedaan om een autoloze dag in te stellen, en GroenLinks en ChristenUnie hier onlangs nog voor pleitten in de Tweede Kamer;
• De Provinciale Staten van Utrecht deze maand een motie hebben aangenomen om te onderzoeken welke gemeenten een autoloze dag willen organiseren, en dit vervolgens te faciliteren;
• De urgentie om snel meer klimaatmaatregelen te nemen breed gedragen wordt in de samenleving,

Overwegende dat:

• Het instellen van een eenmalige of terugkerende autoloze dag bijdraagt aan (bewustwording over) de klimaatdoelen, en het terugdringen van stikstof- en fijnstofemissies;
• Op een autoloze dag verbindende activiteiten door de hele stad kunnen worden georganiseerd, bijvoorbeeld in het kader van Culturele Zondagen en met oog voor zorgbehoevenden en ouderen;
• Op een autoloze dag nog meer dan nu het nut en belang van de fiets voor onze stad en het klimaat centraal kunnen worden gesteld, waardoor mensen in de toekomst mogelijk (nog) vaker voor de fiets zullen kiezen,

Verzoekt het college:

• In 2020, samen met bijvoorbeeld buurtbewoners, het mkb, wijkinitiatieven en maatschappelijke organisaties, een autoloze dag te organiseren en er een nieuw jaarlijks verbindend feest van te maken voor de stad;
• In overleg te treden met de provincie om te bezien hoe zij deze dag kan faciliteren;
• Een voorstel voor een autoloze (feest)dag aan de raad te sturen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, VVD