Amen­dement Duurzame leges


14 november 2019

Amendement 106/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Verordening leges 2020,

Constaterende dat:

• Het college in het coalitieakkoord aangeeft dat evenementen in de openbare ruimte duurzaam zouden moeten zijn en het daarom in de legesverordening gedifferentieerde tarieven wil opnemen;
• Het college in het raadsvoorstel Verordening leges 2020 eerst nog een beleidsregel had opgenomen die dit zou gaan regelen, maar deze in een Strekt-Ter-Vervanging geschrapt heeft, omdat dit te prematuur zou zijn,

Overwegende dat:

• Het een goed uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt, en dat financiële prikkels uitstekend werken om over te gaan tot verduurzaming;
• De wethouder in de commissie door liet schemeren dat het nog best lang kan duren totdat het college een oplossing heeft voor het premature karakter van de beleidsregel;
• De klimaatcrisis noopt tot actie en het ingetrokken voorstel al vruchten af kan werpen,

Besluit in Verordening leges 2020, in hoofdstuk IV Programma Beheer openbare ruimte, in artikel 8. Buitenevenementen, alsnog een lid e. op te nemen dat luidt:
• De tarieven als genoemd in deze paragraaf onder b., c. en d. worden verhoogd met 10% indien het evenement niet voldoet aan de beleidsregel ‘duurzame evenementen’.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SBU, SP

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD