Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn, Groen, Openbare Ruimte en Mobi­liteit Voor­jaarsnota 2023


29 juni 2023

Zoals u weet neemt de Partij voor de Dieren hier altijd de tijd, vanwege de belangrijke onderwerpen dieren en natuur. Ik doe dit alleen, dus ik vraag uw aandacht en geduld. En ik stel voor om deze commissie voortaan MGORD te noemen, dan krijgt dierenwelzijn hopelijk meer aandacht.

Biodiversiteitscrisis

In de raadsbrief Biodiversiteitscrisis lezen we dat het college onze motie Biodiversiteitscrisis omarmt, maar de toezeggingen in de brief klinken heel vaag, en wij willen niet wachten tot naast de patrijs meer diersoorten in Utrecht uitsterven, zoals de vaak bij Leeuwesteyn genoemde haas. We willen niet wéér een ambitiedocument. En waarom pas in 2025 onderzoek doen en randvoorwaarden uitwerken voor rustgebieden voor dieren? Wat is er volgens de wethouder nodig om de maatregelen te versnellen? We redden het al niet met de 60.000 bomen en bouwen gaat nog steeds voor, dus we doen weer een dringende oproep hiertoe.

En wil het college zich dan ook aansluiten bij de groeiende groep die met Stop Ecocide de overheid verzoekt haar steun uit te spreken voor de erkenning van ecocide als internationale misdaad? Zie stopecocide.nl/manifest voor meer informatie.

Dierenwelzijn

100.000 euro voor dierenhulporganisaties

Het college beloofde dat dieren in nood 24/7 geholpen zouden gaan worden in Utrecht. Nu zij geen ton over heeft voor die 24/7 hulpverlening door de Dierenambulance, moeten wij ineens de dekking ervoor gaan vinden. Vindt het college dit niet ook een beetje oneerlijk, en is zij alsnog bereid om te zoeken naar die dekking? Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit niet uit lopende budgetten kan. Dit bedrag is een peuleschil.

Dierenartskosten

Dierenartskosten stijgen de pan uit, zeker voor spoedhulp. We vinden dit schrijnend voor particulieren én voor het asiel. Zij hebben veel last van de gestegen kosten en beperktere beschikbaarheid van dierenartsen. Als zij in het weekend of ’s avonds dieren met spoed moeten laten behandelen, moeten zij de hoge kosten zelf betalen. Ze krijgen geen korting. Mensen die dieren adopteren willen nu ook dat dieren 100% in orde zijn, omdat zíj anders met hoge dierenartskosten te maken krijgen. Het kost het asiel dus nóg meer geld en tijd dan vroeger. Dat vinden wij niet wenselijk. Welke rol ziet het college hier voor zichzelf, aangezien de gemeente medeverantwoordelijk is voor het welzijn van asieldieren?

In beslag genomen dieren en hoogrisicohonden

De gemeente vergoedt alleen de opvang van zwervend aangetroffen dieren. Het asiel en de Dierenpolitie lopen er tegenaan dat als een dier vrijwillig wordt afgestaan en mensen kunnen het niet betalen, of als een dier in beslag genomen wordt uit een onveilige thuissituatie, het asiel of de Dierenpolitie deze kosten dragen, en beiden hebben dit geld helemaal niet. Dit zou de gemeente ook moeten vergoeden vinden wij. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Daarnaast is er een probleem met hoogrisicohonden die in beslag worden genomen of gedumpt en opgevangen moeten worden. Het asiel in Utrecht heeft geen mensen met de juiste opleiding in huis en die zijn moeilijk te vinden. Ook kost dit veel geld en is het zeer lastig om voor deze dieren een nieuw opvangadres te vinden. Wij vinden dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet zorgen voor een geschikte opvang met voldoende financiële middelen. Welke rol ziet het college hier voor zichzelf weggelegd?

Evenementen met dieren

De wethouder wees ons er terecht op dat wij zélf een motie indienden waarin we nul evenementen met dieren wensten “die daarvoor uit hun natuurlijke leefomgeving worden gehaald of in hun natuurlijke gedrag worden verstoord”. Geen idee waarom we dit toen voorstelden, want we willen gewoon nul evenementen met dieren, punt. Kan het college toezeggen dat het gemeentebeleid wordt aangepast? Anders dienen we een motie hiertoe in.

Kattentouwen

Er verdrinken nog steeds katten en andere dieren in de Utrechtse wateren. Langs een aantal hoge kades brachten dierenvrienden kattentouwen aan, die katten kunnen gebruiken om uit het water te komen, maar er zijn nog veel meer plekken waar deze touwen nodig zijn. De belangrijkste hotspots waar katten verdrinken: Lagenoord en Lauwerecht, Rembrandtkade, Jutfaseweg, Zwarte Water, Havikstraat en de Rijksstraatweg. Ook het Amsterdam Rijnkanaal, bijvoorbeeld bij Leeuwesteyn, is een hotspot, dit moet samen met Rijkswaterstaat opgepakt worden. De dierenvrienden krijgen gratis touw bij een bedrijf, en ze staan te springen om de touwen zélf aan te gaan leggen. Dit kost dus geen werk en geld voor de gemeente. In hoeverre gaat het college hen hierin ondersteunen en kan dit zo spoedig mogelijk? Kan het college faciliteren met Fauna UitRUSTplaatsen als touwen niet mogelijk zijn? Dit zijn eilandjes waar dieren op kunnen klimmen, waardoor mensen ze kunnen redden.

Hitte, droogte en dieren

Met de toenemende hitte en droogte nemen onze zorgen toe over dieren. Overal zien we uitgedroogde grond en te weinig water voor bijvoorbeeld vogels om te drinken. Dierenopvangcentra zitten vol met uitgedroogde en verzwakte vogels. Ook staan dieren als koeien zonder enige beschutting in de wei. Het college zei eerder dat als er aanvragen komen voor schuilstallen, ze dit zo goed mogelijk faciliteert. Maar wat als die aanvragen niet komen, omdat een dierhouder het niet nodig vindt om zijn dieren te beschermen? Kan het college proactief met veehouders, steedes en kinderboerderijen die géén schuilmogelijkheden hebben in gesprek gaan over het creëren van deze mogelijkheden? En is het college bereid ervoor te zorgen dat er meer bomen geplant worden in weilanden waar dieren verblijven, zodat ze niet alleen kunnen schuilen, maar ook de biodiversiteit toeneemt en er meer ruimte komt voor die 60.000 bomen die we allemaal zo graag willen?

Groen

Geld voor groen en biodiversiteit

Wat ons betreft wordt voor groen begroot geld daadwerkelijk aan groen uitgegeven. We begrijpen niet dat in deze biodiversiteitscrisis juist het geld voor groen wordt teruggeschroefd. In hoeverre zijn de vertragingen op groen ook echt nodig, gezien de resultaten die we steeds overhouden bij de Jaarrekening? Kunnen we niet meer lef tonen en gewoon geld hiervoor uitgeven?

Het college zegt dat het geld dat over is voor de bestrijding van de eikenprocessierups naar de algemene middelen gaat, óf In de reserve Nota Beheer Openbare Ruimte óf in de voorzieningen groot onderhoud grijs en groen. Wij willen dat geld voor meer biodiversiteit ook daadwerkelijk naar stimulering van biodiversiteit gaat. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat dit geld daadwerkelijk aan groen en biodiversiteit wordt uitgegeven?

Bomen beter beschermen

Wij worden verdrietig van berichten zoals het kappen van álle bomen op de Amsterdamsestraatweg vanaf de Marnixlaan. Deze bomen zouden allemaal ziek zijn omdat ze nooit goede groeiplaatsen hebben gekregen. Kan het college toezeggen dat zij er voortaan altijd voor zorgt dat bomen in Utrecht goede groeiplaatsen krijgen, en dat ze ook zo min mogelijk beschadigd kunnen worden door auto’s, fietsen, stellages, ander bouwmaterieel en vuilniszakken door bijvoorbeeld van die ijzeren stangen of bankjes eromheen te maken? In de commissie Strategie voor Groen begonnen we al over grotere boomspiegels en boomspiegels die aan elkaar verbonden zouden moeten worden. Belangrijk is hier ook bij dat de bomen en planten beschermd worden. Specifiek over bouwmaterieel: wij melden dit nu iedere keer als we dit zien, maar we willen dat het college aannemers en bouwers zo optimaal mogelijk instrueert dat ze écht geen materieel tegen bomen aan mogen zetten. Het gaat nog té vaak mis en wij zien ook niet alles, en het zou ook niet onze taak moeten zijn om dit steeds te melden. Kan het college toezeggen hier werk van maken? Wethouder Diepeveen had dit ook al toegezegd overigens.

Iepziekte

Eerder vroegen wij om het inenten van bomen tegen de iepziekte, zodat ze niet gekapt hoeven te worden. Het college zei dat zij voor de uitbreiding van het aantal ingeënte bomen op zoek ging naar een potje geld. Vindt het college het nog steeds belangrijk om meer iepen in te enten en zo ja, hoe actief heeft het college naar geld hiervoor gezocht? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

Wij vinden het belangrijk dat de iepziekte niet verder verspreidt, anders gaan alle iepen eraan. Daarom vinden wij dat het college ook particulieren zou moeten helpen met het op een verantwoorde manier kappen, afvoeren en herplanten van bomen die écht niet meer te redden zijn. Kan het college dit toezeggen?

Mobiliteit

Het college werkt continu aan verkeersveiligheid in Utrecht. Dit gaat alleen over mensen, en wij willen dat dit ook geldt voor dieren. We stelden eerder vragen over doodgereden dassen aan de Rijnsoever, bij Knooppunt Lunetten en Veemarkt. En het aantal diersoorten in Nederland en daarbuiten neemt onder meer door aanrijdingen hard af. De dieren díe in aantallen toenemen, zoals das, hert en wolf, lopen een steeds groter risico om aangereden te worden. Dan worden niet wegen of de verkeerssnelheid aangepast, maar worden dieren doodgeschoten omdat ze “een gevaar vormen voor het wegverkeer”. Het moet niet gekker worden. Wij willen dat het college inzicht geeft in de verkeersonveiligheid voor dieren door te onderzoeken en te rapporteren welke plekken het meest gevaarlijk zijn voor welke soorten dieren. Zo wordt duidelijk welke plekken veiliger moeten worden gemaakt en dan kunnen we maatregelen voorstellen en nemen op gevaarlijke plekken. Het college kunt hiervoor te rade gaan bij de provincie, die dit al doet op initiatief van de D66-fractie. Zij noemen het ‘hotspots wildaanrijdingen’. Kan het college toezeggen jaarlijks inzicht te geven in ‘verkeersveiligheid ook voor dieren’?

Programma Water en Rioleringen

Tot slot nog kort over het Programma Water en Rioleringen: het college zegt het natuurlijke systeem te respecteren en ervoor te zorgen dat het natuurlijke systeem niet verslechtert. Maar de waterkwaliteit is overal in Nederland slecht en we redden bij lange na niet de doelstellingen die we moeten halen in 2027. Vissen sterven steeds vaker omdat wateren niet ingericht zijn op klimaatverandering en ook door die vreselijke riooloverstorten. We kijken op welke manier we hier uitgebreider aandacht voor kunnen vragen, maar voor nu: is het college bereid om haar doelstellingen aan te scherpen en de waterschappen en de provincie achter de broek aan te zitten, zodat we in ieder geval in Utrecht uiterlijk in 2027 een goede waterkwaliteit hebben?