Amen­dement Toekomst­be­stendig Overvecht


16 mei 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 mei 2023, gezien het raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie Overvecht, kenmerk 10752029,

Constaterende dat:

  1. De Omgevingsvisie Overvecht vooruitkijkt tot 2040;
  2. De toekomstambities in deze visie voorzichtig geformuleerd zijn in bijvoorbeeld termen als “streven naar” en “zoveel mogelijk”;
  3. De gemeenteraad zowel de klimaatcrisis als biodiversiteitscrisis heeft uitgeroepen en het college daarbij opdroeg in alle beleid hiermee rekening te houden en zoveel mogelijk maatregelen te nemen deze crises te keren;

Overwegende dat:

  1. Juist een visie de plek is om stevige ambities uit te spreken, bijvoorbeeld in 2040 opgehouden zijn met het uitstoten van fossiele brandstoffen (in plaats van slechts minderen hiervan) en in 2040 energieneutraal zijn (in plaats van streven naar);
  2. Het wenselijk is dat ook in de ontwikkelingen in Overvecht de biodiversiteit versterkt wordt en geen negatieve klimaatimpact ontstaat;
  3. Het daarom wenselijk is om het college opdracht te geven bij de uitwerking van deze Omgevingsvisie hierop in te gaan;

Besluit:

Aan beslispunt 2 van het ontwerpraadsbesluit Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie Overvecht, kenmerk 10752029, een lid e toe te voegen dat luidt:

2e. De manier waarop in de ontwikkeling van Overvecht rekening gehouden wordt met en maatregelen genomen worden voor het tegengaan van de biodiversiteits- en klimaatcrisis.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1
Linda Bode, Volt
Has Bakker, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Kirsten Alblas, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, CU, GL, S&S

Tegen

VVD, Denk, SBU, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)