Amen­dement Niet bouwen in het groen in Overvecht


16 mei 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 mei 2023, gezien het raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie Overvecht, kenmerk 10752029,

Constaterende dat:

  1. De gemeentelijke hoofdgroenstructuur in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld;
  2. De hoofdgroenstructuur onmisbaar is voor gezondheid, leefbaarheid, biodiversiteit en klimaat;
  3. In de nu voorliggende Uitgangspunten omgevingsvisie Overvecht het uitgangspunt staat “we bouwen in principe niet in de hoofdgroenstructuur. Als we dat wel doen dan compenseren we”, wat impliceert dat de raad het college ruimte geeft om in de hoofdgroenstructuur te bouwen;

Overwegende dat:

  1. Groen in de stad, en zéker de hoofdgroenstructuur, te belangrijk is om op te geven voor bouwactiviteiten;
  2. We de bevoegdheid om van dit beleid af te wijken niet aan het college willen laten;
  3. Zonder een ‘in principe’ bepaling in de uitgangspunten, het college altijd nog aan de raad toestemming kan vragen om af te wijken van eerder vastgesteld beleid, als ze meent dat er toch zwaarwegende redenen zijn in de hoofdgroenstructuur te bouwen;

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het ontwerpraadsbesluit Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie Overvecht, kenmerk 10752029, toe te voegen:

Met dien verstande dat op pagina 6 van de Uitgangspuntennotitie de woorden

• We bouwen in principe niet in de hoofdgroenstructuur. Als we dit wel doen, dan compenseren we het groen kwantitatief én kwalitatief.

Te vervangen door:

  • In de hoofdgroenstructuur bouwen we geen woningen en andere gebouwen en geen wegen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, CU, Denk, SBU, GL, CDA, S&S