Motie Iedere Utrechter zijn eigen tuin


8 maart 2018

Motie 55/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het Voorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030;

Constaterende dat:

 • In de Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030 geen ambitie en doelstelling is opgenomen betreffende volkstuinencomplexen;
 • In Utrecht een Stimuleringsregeling stadslandbouw 2013-2015 heeft bestaan;
 • Deze stimuleringsregeling geen vervolg heeft gehad na 2015;
 • Sommige volkstuincomplexen een wachtlijst hebben tot 10 jaar;

Overwegende dat:

 • de openbare ruimte een verblijf- en ontmoetingsplek is voor iedereen en volkstuinen hierin een rol spelen;
 • Volkstuinen goed te gebruiken zijn voor educatie en het bijhouden van groenvoorziening;
 • Volkstuinen bijdragen aan de groene en blauwe verbindingen tussen de binnenstad en de groene omgeving van Utrecht;
 • Volkstuinen een succesvolle manier van participatie is van inwoners van Utrecht aan het groen van onze stad;
 • De huidige volkstuincomplexen niet kunnen voldoen aan de vraag van Utrecht naar volkstuinen;
 • Gemeente Utrecht zou moeten bijdragen aan de stijging van het aantal volkstuinen, onder andere via het stimuleren van initiatieven;

Draagt het college op:

 • Onderzoek te doen naar mogelijke nieuwe locaties voor meer volkstuincomplexen in Utrecht;
 • Met een voorstel te komen voor het vervolgen van de Stimuleringsregeling stadslandbouw 2013-2015 als aanjaagsubsidie voor initiatieven voor een nieuw volkstuincomplex;

en gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen