Motie Iedere Utrechter zijn eigen tuin


8 maart 2018

Motie 55/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het Voorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030;

Constaterende dat:

 • In de Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030 geen ambitie en doelstelling is opgenomen betreffende volkstuinencomplexen;
 • In Utrecht een Stimuleringsregeling stadslandbouw 2013-2015 heeft bestaan;
 • Deze stimuleringsregeling geen vervolg heeft gehad na 2015;
 • Sommige volkstuincomplexen een wachtlijst hebben tot 10 jaar;

Overwegende dat:

 • de openbare ruimte een verblijf- en ontmoetingsplek is voor iedereen en volkstuinen hierin een rol spelen;
 • Volkstuinen goed te gebruiken zijn voor educatie en het bijhouden van groenvoorziening;
 • Volkstuinen bijdragen aan de groene en blauwe verbindingen tussen de binnenstad en de groene omgeving van Utrecht;
 • Volkstuinen een succesvolle manier van participatie is van inwoners van Utrecht aan het groen van onze stad;
 • De huidige volkstuincomplexen niet kunnen voldoen aan de vraag van Utrecht naar volkstuinen;
 • Gemeente Utrecht zou moeten bijdragen aan de stijging van het aantal volkstuinen, onder andere via het stimuleren van initiatieven;

Draagt het college op:

 • Onderzoek te doen naar mogelijke nieuwe locaties voor meer volkstuincomplexen in Utrecht;
 • Met een voorstel te komen voor het vervolgen van de Stimuleringsregeling stadslandbouw 2013-2015 als aanjaagsubsidie voor initiatieven voor een nieuw volkstuincomplex;

en gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Groenverbinding tussen Merwedepark en park Transwijk

Lees verder

Motie Volg de Groene meters van Alterra

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer