Amen­dement Groen­ver­binding tussen Merwe­depark en park Transwijk


8 februari 2018

Amendement 6/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel “Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER)”

Constaterende dat:

 • Het aanleggen van ecologische verbindingen een doel is in het gemeentelijke groenstructuurplan;
 • In de stedelijke groenstructuurkaart een verbinding tussen Merwedekanaal en Park Transwijk als ‘wenselijk’ staat ingetekend, maar hier nog geen concrete plannen voor liggen;
 • Bij de nu voorliggende omgevingsvisie de ambitie is uitgesproken om “maximaal in te zetten op groen, water en bodem voor een klimaatbestendige stadswijk”;
 • De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
 • Een groene leefomgeving voor mens en dier benoemd wordt in de omgevingsvisie, maar de uitwerking ervan vaag blijft;
 • De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone een uitgelezen kans is om de gewenste ecologische verbinding tussen Merwedekanaal en park Transwijk te realiseren;

Overwegende dat:

 • Naast verbindingen om groen bereikbaar te maken voor mensen, een robuuste hoofdgroenstructuur ook van groot belang is voor dieren en planten;
 • Een ecologische verbinding op deze plek van grote meerwaarde is voor de stedelijke groenstructuur en voor de kwaliteit van de biodiversiteit in de stad;
 • Een groene verbinding van ecologische waarde uit méér bestaat dan enkel een rij bomen langs een fietspad, namelijk ook uit een gevarieerde bomenlaan voor geleiding van vleermuizen; struikvegetatie om te voorzien in leefgebied voor egels en vogels en verbindingszone voor egels; hooiland met bloemrijke kruiden voor vlinders en wilde bijen;
 • Er zo min mogelijk uitstraling van verlichting op een ecologische groene verbindingszone moet zijn;
 • Het voor het realiseren van ecologische waarde noodzakelijk is dat het groen en de groene verbinding met Park Transwijk aan deze randvoorwaarden voldoet.

Besluit:

 • Beslispunt 2 als volgt aan te passen:

De Omgevingsvisie ‘Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone’ vast

te stellen; met dien verstande dat aan in het blok Kaders-Visie op pagina 25 wordt toegevoegd:

“l Er komt een ecologische verbinding tussen Park Transwijk en het te ontwikkelen Merwedepark van minimaal 10 meter breed, waarbij de invulling in ieder geval bestaat uit een gevarieerde bomenlaan, struikvegetatie, hooiland met bloemrijke kruiden en waarbij rekening gehouden wordt met het beperking van de uitstraling van verlichting op deze zone. “

 • En de in de overwegingen genoemde randvoorwaarden mee te nemen in de uitwerkingsvragen bij hoofdstuk 2.3 van de omgevingsvisie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Behoud waardevolle initiatieven in de Merwedekanaalzone

Lees verder

Motie Iedere Utrechter zijn eigen tuin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer