Motie Behoud waar­de­volle initi­a­tieven in de Merwe­deka­naalzone


8 februari 2018

Motie 12/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel “Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER)”,

Constaterende dat:

  • Er in de afgelopen jaren in de Merwedekanaalzone diverse initiatieven zijn ontstaan op het gebied van stedelijke activiteiten, creatieve broedplaatsen en sport, welke bijdragen aan de identiteit van het gebied maar ook van grote waarde zijn voor de stad als geheel;
  • Deze initiatieven bijzonder zijn voor en karakter geven aan zowel het ontwikkelgebied als de stad als geheel;
  • Initiatieven zoals de Boulderhal, het skatepark en creatieve broedplaatsen hebben laten zien succesvol te opereren in dit gebied;
  • In de omgevingsvisie wordt beaamd dat deze initiatieven het gebied identiteit geven en nu al zorgen voor levendigheid en ontmoeting.

Overwegende dat:

  • De rol die deze creatieve, duurzame en sociale initiatieven vervullen een belangrijke aanvulling is op het stedelijk aanbod;
  • Het behoud van deze initiatieven van groot belang is voor de stad op zowel maatschappelijk, sportief als cultureel gebied;
  • Zeker wanneer het aantal te realiseren woningen gemaximeerd wordt tot het midden-scenario er ook ruimtelijk plaats is om deze initiateven een plek te laten behouden in de Merwedekanaalzone.

Verzoekt het college:

  • Ervoor te zorgen dat deze voor Utrecht waardevolle creatieve, sociale en sportieve initiatieven (zoals Vechtclub XL, Stadstuin, Alchemist, Skatepark en Boulderhal) behouden blijven in dit gebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen