Amen­dement Maximaal 6000 woningen in de Merwe­deka­naalzone


8 februari 2018

Amendement 5/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel “Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER)”,

Constaterende dat:

 • In de MER 3 scenario’s zijn onderzocht: een aantal woningen bouwen in laag, midden of hoog scenario;
 • Het voorliggende raadsvoorstel de mogelijkheid openhoudt om in de uitwerking van deze omgevingsvisie alle drie de scenario’s te onderzoeken;
 • Het onderzoeken en uitwerken van scenario’s tijd en energie en dus ook geld kost;
 • Het verspilling van tijd energie en geld is als onrealistische scenario’s worden onderzocht.

Overwegende dat:

 • Het allerhoogste scenario uit de MER ertoe leidt dat de toch al schaarse hoeveelheid gemeentelijk groen zal afnemen en de kwaliteit van de stedelijke groenstructuur verslechterd;
 • Het allerhoogste scenario leidt tot grote problemen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid van de Merwedekanaalzone én de omliggende buurten, wat ook tot negatieve gevolgen op bijvoorbeeld luchtkwaliteit en gezondheid zal leiden;
 • Deze negatieve gevolgen aanzienlijk minder zijn bij een lager scenario van maximaal 6000 woningen;
 • Een lager scenario van maximaal 6000 woningen het makkelijker maakt om diverse andere functies een plek te geven zoals openbaar toegankelijk groen, ecologische verbindingen, maatschappelijke voorzieningen en sociale en culturele initiatieven.

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Bouwen in het hoge scenario, meer dan 6000 woningen, dusdanig veel negatieve gevolgen heeft voor de hoeveelheid groen, leefbaarheid en bereikbaarheid, dat het niet wenselijk is dat dit scenario verder uitgewerkt wordt.

En besluit:

 • Beslispunt 3 als volgt aan te passen:

De milieueffectrapportage (MER) Merwedekanaalzone, inclusief de Oplegnotitie MER Merwedekanaalzone vast te stellen, en bij de uitwerking van de omgevingsvisie uit te gaan van een maximum van 6.000 woningen voor het gehele gebied;

 • Het college op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevingsvisie en aanverwante documenten overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-Jan Brussaard, CDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, SBU

Tegen

GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ontwikkeling Merwedekanaalzone helpt mensen aan de baan

Lees verder

Motie Behoud waardevolle initiatieven in de Merwedekanaalzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer