Motie Ontwik­keling Merwe­deka­naalzone helpt mensen aan de baan


8 februari 2018

Motie 15/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 1 februari 2018, ter bespreking van het voorstel in zake de Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en bijbehorende nnilieueffectrapportage (MER),

Constaterende dat:

  • Er in de Merwedekanaalzone in de komende jaren voor vele miljoenen geInvesteerd gaat worden in vastgoed en openbare ruimte;
  • Er een grote groep werkzoekenden in de stad aanwezig is.

Overwegende dat:

  • Deze investeringen ten goede kunnen komen aan het terugdringen van de lokale werkloosheid.

Verzoekt het college:

  • Met het instrumentarium van "social return" te onderzoeken hoe de investeringen in Merwedekanaalzone bij kunnen dragen aan het terugdringen van de lokale werkloosheid;
  • het Werkgevers Service Punt (WSP) en Sociale Zaken vanaf het begin hierbij te betrekken;
  • in Omgevingsvisie deel 1; de Ruimtelijke Agenda deze onderzoeksvraag toe te voegen;
  • in Omgevingsvisie deel 2; het Uitwerkingsplan aan te geven hoe het college deze doelstelling gaat bereiken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen