Amen­dement Geen voor­behoud ambitie sociale huur Merwe­deka­naalzone


8 februari 2018

Amendement 7/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel "Omgevingsvisie Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en bijbehorende milieueffectrapportage (MER)",

Overwegende dat:
• De Utrechtse Woningbouwcorporaties, verenigd in de STUW, gezamenlijk een aanbod hebben gedaan tot het realiseren van 30% sociale huurwoningen in de Merwedekanaalzone;
• Er nog een groot tekort is aan sociale huurwoningen en dat de behoefte eraan bij een sterk groeiende stad nog zal toenemen;
• De raad zich meermaals heeft uitgesproken over de noodzaak tot het beschikbaar komen van locaties voor sociale huur, ook bij private ontwikkelingen;

Constaterende dat:
• Het college zowel in het raadsvoorstel als de Omgevingsvisie, voorafgaand aan de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone, al een voorbehoud maakt op de realisatie van 30% sociale huurwoningen;

Van mening dat:
• De ambitie van 30% sociale huur in de Merwedekanaalzone onverkort overeind moet blijven;

Besluit:
• Het tekstdeel "...,tenzij onderbouwd kan worden dat dit financieel niet haalbaar is (met een minimaal percentage van 20%)" in argument 2.4 van het raadsvoorstel te schrappen;
• Het college op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevingsvisie en aanverwante documenten overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie
Reynhild Freytag, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdD, PvdA, GL, CU, S&S

Tegen

D66, SBU, VVD