Amen­dement Geen voor­behoud ambitie sociale huur Merwe­deka­naalzone


8 februari 2018

Amendement 7/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel "Omgevingsvisie Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en bijbehorende milieueffectrapportage (MER)",

Overwegende dat:
• De Utrechtse Woningbouwcorporaties, verenigd in de STUW, gezamenlijk een aanbod hebben gedaan tot het realiseren van 30% sociale huurwoningen in de Merwedekanaalzone;
• Er nog een groot tekort is aan sociale huurwoningen en dat de behoefte eraan bij een sterk groeiende stad nog zal toenemen;
• De raad zich meermaals heeft uitgesproken over de noodzaak tot het beschikbaar komen van locaties voor sociale huur, ook bij private ontwikkelingen;

Constaterende dat:
• Het college zowel in het raadsvoorstel als de Omgevingsvisie, voorafgaand aan de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone, al een voorbehoud maakt op de realisatie van 30% sociale huurwoningen;

Van mening dat:
• De ambitie van 30% sociale huur in de Merwedekanaalzone onverkort overeind moet blijven;

Besluit:
• Het tekstdeel "...,tenzij onderbouwd kan worden dat dit financieel niet haalbaar is (met een minimaal percentage van 20%)" in argument 2.4 van het raadsvoorstel te schrappen;
• Het college op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevingsvisie en aanverwante documenten overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie
Reynhild Freytag, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, S&S

Tegen

D66, SBU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Dit is niet te overbruggen

Lees verder

Motie Ontwikkeling Merwedekanaalzone helpt mensen aan de baan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer