Motie Duurzaam en natuur­in­clusief Nieuw Zandpad


19 december 2019

Motie 478/2019

De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel ‘Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak’ op 19 december 2019,

Constaterende dat:

  • er een tender wordt geopend voor het realiseren van 96 werkruimten op het Nieuwe Zandpad;
  • In deze tender punten toegekend worden aan het onderdeel ‘schetsontwerp’;

Overwegende dat:

  • Er voor de bouw van het Nieuwe Zandpad 200 bomen gekapt zijn;
  • Als er dan toch gebouwd gaat worden, dit dan maar beter zo duurzaam en natuurinclusief mogelijk kan gebeuren;

Roept het college op:

  • Bij de gunning van de tender extra punten toe te kennen aan door de marktpartij genoemde maatregelen op het gebied van natuurinclusief bouwen en verduurzaming;
  • Bij het concreet maken van het onderdeel ‘schetsontwerp’ in de gunningsleidraad, in elk geval de beoordeling op de aspecten groene daken, circulair bouwen, faunavriendelijke verlichting en natuurinclusief bouwen als concrete voorbeelden te noemen;
  • Er zorg voor te dragen dat de realisatie van deze maatregelen wordt gewaarborgd in de Tenderstukken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

CDA