Motie (Tijde­lijke) natuur bij het Nieuwe Zandpad


19 december 2019

Motie 477/2019

De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel ‘Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak’ op 19 december 2019,

Constaterende dat:

  • Er in plaats van de oorspronkelijk geplande 164 werkruimten er nu 96 en op langere termijn maximaal 128 werkruimten gepland worden;
  • De bouwblokken aansluitend aan elkaar gebouwd worden;
  • Er hierdoor, vanaf de Vecht gezien, aan de achterzijde ruimte op het terrein open blijft;

Overwegende dat:

  • Er voor het realiseren van het Nieuwe Zandpad 200 bomen zijn gekapt;
  • De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
  • Door de aanwezigheid van tankstation en rioolwaterzuivering bijvoorbeeld de bestemming wonen op deze locatie niet mogelijk is;

Roept het college op:

  • Het deel van de locatie waar (voorlopig) niet gebouwd gaat worden, een groene invulling te geven die de lokale biodiversiteit versterkt;
  • Hierbij zo mogelijk de gedragscode Tijdelijke Natuur te volgen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen