Actuele motie Kappen met kappen ook aan de Heycopstraat


19 december 2019

Actuele motie

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 december 2019,

Constaterende dat:

 • De raad de motie ‘Kappen met te vroeg kappen-III’ (M29/2006) heeft aangenomen, met als dictum dat bij bouwprojecten waarvoor bomen gekapt moeten worden, de kap pas kan plaatsvinden nadat alle benodigde vergunningen bruikbaar geworden zijn;
 • Er een kapvergunning is aangevraagd voor de kap van 90 bomen en het verplanten van 10 bomen aan de Heycopstraat, voor een project waarvan het bestemmingsplan pas in Q2 van 2020 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd;

Overwegende dat:

 • De raad pas bij het bespreken van het bestemmingsplan de mogelijkheid heeft om het hele ruimtelijke plan integraal te beoordelen en hierbij wensen en eventuele wijzigingen ten aanzien van bijvoorbeeld groen mee te geven;
 • De benodigde bouwvergunningen pas verleend kunnen worden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld;
 • Het college tijdens het vragenuur van 12 december heeft aangegeven dat wat haar betreft er redenen kunnen zijn om van de motie ‘Kappen met te vroeg kappen’ af te wijken;
 • Door af te wijken van deze motie, het college medewerking kan verlenen aan een velvergunning om 90 bomen te kappen nog vóórdat het bestemmingsplan is vastgesteld;
 • Het college kennelijk een stok achter de deur nodig heeft om deze aangenomen motie uit te voeren en te zorgen dat er niet te vroeg gekapt wordt;
 • De gemeente verplicht is om binnen een aantal weken na aanvraag van een velvergunning hierover een besluit te nemen, omdat anders de hele aanvraag automatisch vergund wordt;
 • Het mogelijk is om aan een velvergunning een voorwaarde te verbinden bijvoorbeeld dat deze pas in werking treedt na een bepaalde datum of na het verkrijgen van de vergunning om te mogen bouwen;

Verzoekt het college om:

 • Er alles aan te doen om te zorgen dat bomenkap niet plaatsvindt vóórdat de raad een besluit genomen heeft over het bestemmingsplan;
 • Áls het college ertoe zou besluiten om de velvergunning voor de kap van deze 90 bomen te verlenen, dan aan die velvergunning de voorwaarde te verbinden dat deze (conform de motie ‘Kappen met te vroeg kappen’) pas gebruikt mag worden nadat alle benodigde vergunningen om te mogen bouwen zijn verleend en bruikbaar geworden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Meer aandacht voor dierenvoedselbanken

Lees verder

Motie Duurzaam en natuurinclusief Nieuw Zandpad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer