Motie Herplant­plicht na illegale kap


2 februari 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van raadsvoorstel Vaststelling Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023,

Constaterende dat:

1. In het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht staat in paragraaf 20.7.1: “Indien een houtopstand, waarop het verbod tot vellen als bedoeld in lid 20.1 van toepassing is, zonder vergunning is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.”;

2. In artikel 4:11 b. van het voorgestelde wijzigingsbesluit van de APV staat:

“Indien een houtopstand, waarop het verbod tot vellen als bedoeld in artikel 4:7 van toepassing is, zonder vergunning is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gedaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.”

Overwegende dat:

1. Deze tekst de suggestie wekt dat het opleggen van herplantplicht een optionele mogelijkheid is;

2. De raad wil uitspreken dat het principe moet zijn dat na illegale kap áltijd een herplantplicht opgelegd wordt;

3. In een bestemmingsplan geen gebodsbepalingen mogen worden opgenomen, en daarom (respectievelijk) 'kunnen’ en ‘kan’ in bovenstaande teksten niet vervangen kunnen worden door (respectievelijk) ‘moeten’ en 'moet’;

4. Het college heeft aangegeven om 'kunnen’ in “99,9 procent van de gevallen” als ‘moeten’ te interpreteren, en alleen in uitzonderlijke gevallen hiervan af te wijken;

5. De raad graag uitspreekt dat colleges altijd herplantplicht op moeten blijven leggen na illegale kap, zodat dit principe ook voor de toekomst wordt vastgesteld;

Draagt het college op:

1. Om in gevallen van illegale kap altijd een herplantplicht op te leggen zoals in artikel 20.7 Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

2. Om in de “0,1 procent” van de gevallen waarop het college hierop een uitzondering maakt de raad te informeren over de gemaakte afwegingen die hieraan ten grondslag liggen.

En gaat over tot de orde van de dag

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen