Amen­dement Herplant­termijn van 14 maanden na vergunde kap


2 februari 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, gezien het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023 d.d. 2 februari 2023, kenmerk 10326712,

Constaterende dat:

1. De huidige herplantplicht oplegt dat men binnen 36 maanden na het verkrijgen van een kapvergunning de herplant moet uitvoeren en dat dit er meestal toe leidt dat herplant er pas na 36 maanden staat;

2. In veel gevallen geen fysieke beperking of ruimtelijke reden is waarom herplant niet direct of in het eerstvolgende plantseizoen gerealiseerd kan worden;

Overwegende dat:

1. De gemeente Utrecht zowel de klimaat- als de biodiversiteitscrisis heeft uitgeroepen;

2. Het daarom essentieel is dat herplant zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt;

3. Wanneer aanvragers vooraf weten dat ze binnen 14 maanden moeten herplanten ze ruim de tijd hebben om een kweker en evt. aannemer te zoeken om de herplant te realiseren;

4. Een herplanttermijn van 14 maanden speling biedt om rekening te houden met o.a. het broedseizoen en andere natuurlijke omstandigheden die invloed uitoefenen op wanneer het gunstigste plantmoment is;

5. In het geval van langlopende of complexe projecten waarbij het niet realistisch is binnen 14 maanden te herplanten, het college altijd de mogelijkheid heeft om af te wijken van deze termijn;

Besluit:

1. Aan beslispunt 3 van het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023 d.d. 2 februari 2023, kenmerk 10326712 als toe te voegen: 1. Met dien verstande dat in artikel 1, lid D (houdende de wijziging van artikel 4.9 van de APV), onderdeel 1 onder a van het wijzigingsbesluit APV Kapregels en in artikel 20, lid 20.4, onderdeel 1 onder a van het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht, de woorden “binnen 36 maanden vanaf het moment dat de kapvergunning is verleend, is voltooid of, in het geval van langlopende of complexe projecten, binnen een door het college op te leggen termijn”, te wijzigen in “binnen 14 maanden vanaf het moment dat de kapvergunning is verleend, of in het geval van langlopende of complexe projecten, binnen een door het college op te leggen termijn".

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Denk, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SBU, CDA, S&S