Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Program­ma­be­groting 2023


20 oktober 2022

Geld voor dierennoodhulp

Nogmaals fijn dat er 100.000 euro extra is gereserveerd voor hulp aan dieren door de Dierenambulance en de Vogelopvang. We dachten dat het geld zo snel mogelijk naar deze dierenhulporganisaties zou gaan, maar nu blijkt dat er eerst nog inventarisaties komen. Het lijkt erop dat dit nog maanden kan duren, terwijl ook deze organisaties te maken hebben met onder meer hogere brandstofprijzen en energiekosten. Het pand van de Vogelopvang is zo lek als een mandje, en de Dierenambulance heeft nog steeds geen geld voor een derde betaalde kracht, zodat ze na 10 uur 's avonds geen dieren kunnen helpen. Kan het college toezeggen dat het geld nog dit jaar naar deze dierenorganisaties gaat, en dat er ook snel wordt gekeken naar verduurzaming van de Vogelopvang met hulp van de gemeente? Ze waren zó blij met de extra bijdrage, maar nu heerst er onzekerheid. Dit terwijl de zorg voor en de zorgen om dieren in nood al zwaar genoeg is.

Amfibieën en straatkolken

Dankzij de Partij voor de Dieren en bewoners komt er eindelijk beweging in de gemeentelijke hulp aan amfibieën die massaal in straatkolken vallen. Duizenden dieren per jaar sterven hierdoor. De stadsecoloog heeft met een aannemer in Voordorp wat kolken verwijderd of afgeschermd met gaas. Wij zien dit graag in de hele stad gebeuren, met Lunetten en Tuindorp als volgende gebieden, want ook daar vallen heel veel kleine dieren in kolken. Er komt dit najaar een brief met info over de inspanningen van de gemeente voor deze dieren. Wij wachten hier met smart op. Er verschijnen echter op diverse plekken in Utrecht, zoals Leeuwesteyn, nieuwe straatkolken met grote openingen. Dat is inefficiënt en dieronvriendelijk. Wanneer komt de brief en kan het college toezeggen dat er regels en maatregelen komen om te voorkómen dat er nieuwe straatkolken worden aangelegd die een probleem vormen voor kleine dieren? Anders is het dweilen met de kraan open.

Dierenvoedselbank en armoede

Vandaag was de wethouder op bezoek bij de Dierenvoedselbank om te praten over waar zij tegenaan lopen, zoals hogere energie- en servicekosten, het stijgende aantal aanmeldingen, minder voedselaanbod door financiële problemen, en het afschalen van de bijdrage aan dierenartskosten voor cliënten.

Het is helemaal niet de taak van de Dierenvoedselbank om dierenartskosten te vergoeden, maar het kan niet anders, want verder lijkt er niets te gebeuren op dit gebied. Heeft de wethouder nu meer inzicht in waarom dierenartsen zich niet aanmelden voor de U-Pas regeling waarbij korting wordt geboden voor minima? Wij begrepen dat dit de grote administratieve last zou zijn, en die zou het college kunnen verlichten. Ook kan het college iets regelen met de Dierenvoedselbank, omdat die al ervaring hiermee hebben. Hoe ziet de wethouder dit nu voor zich? Wat kan zij doen om zieke huisdieren van minima te helpen? We wezen al vaker op de ADAM regeling in Amsterdam, waar de gemeente zélf via de Stadspas dierenartsbezoeken (deels) betaalt. Is de wethouder bereid dit systeem te adopteren en de raad hierover te informeren?

De Dierenvoedselbank is blij dat de gemeente een deel van hun huur betaalt, maar zij schrokken van de hoge servicekosten die zij zelf moeten betalen. De Partij voor de Dieren vindt dat servicekosten bij de huur horen en vraagt het college of zij ook de servicekosten van het pand wil betalen. De Dierenvoedselbank levert een essentiële dienst aan mensen in armoede en hun huisdieren en met alle economische problemen is dit al moeilijk genoeg.

Hitteplan dieren

Fijn dat het woord ‘dieren’ 59 keer in het Hitteplan staat. Dit gaat echter alleen over een aantal dieren dat gehouden wordt door mensen. Wilde dieren moeten hun eigen weg maar vinden. Je kunt echter maatregelen nemen om ook wilde dieren tegen de toenemende hitte te beschermen, door bij nieuw groen en water rekening met ze te houden. Denk aan het planten van meer struiken en andere groene schuilplekken voor dieren en beter bereikbaar drinkwater waar ze niet in kunnen vallen. Kan het college toezeggen dat in het beheer wel het tegengaan van hittestress bij wilde dieren wordt meegenomen? Deze dieren hebben het al zo zwaar en ze krijgen steeds minder ruimte. Meer struiken zijn ook goed als algemene schuilplaats voor dieren. Kan het college toezeggen om in het plan voor de groene schaalsprong ook kwalitatief struikenbeleid op te nemen?

Vogelhuisakkoord

Tijdens de verkiezingsstrijd ondertekenden veel partijen het Vogelhuisakkoord van de Vogelbescherming. Hoe geeft het college vervolg aan dit akkoord: welke maatregelen heeft u al genomen en gaat u nog nemen?

Kippen Julianapark en bedrijventerrein

Helaas krijgen we signalen dat het aantal kippen in en rond het Julianapark weer toeneemt. Wij hebben altijd gezegd dat je álle dieren bij een diervriendelijke opvang moet onderbrengen, en dit is niet gebeurd. Zeker niet met de kippen op het bedrijventerrein. De gemeente zegt de kippen te hebben geteld en zich te beraden op vervolgstappen. Dit moet ZEKER niet betekenen dat er kippen worden gedood of verkocht aan commerciële bedrijven. Kan het college dit beloven?